1. en etei de pentekaidekatw thV hgemoniaV tiberiou kaisaroV hgemoneuontoV pontiou pilatou thV ioudaiaV kai tetrarcountoV thV galilaiaV hrwdou filippou de tou adelfou autou tetrarcountoV thV itouraiaV kai tracwnitidoV cwraV kai lusaniou thV abilhnhV tetrarcountoV

2. ep arcierewn anna kai kaiafa egeneto rhma qeou epi iwannhn ton tou zacariou uion en th erhmw

3. kai hlqen eiV pasan thn pericwron tou iordanou khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn

4. wV gegraptai en biblw logwn hsaiou tou profhtou legontoV fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

5. pasa faragx plhrwqhsetai kai pan oroV kai bounoV tapeinwqhsetai kai estai ta skolia eiV euqeian kai ai traceiai eiV odouV leiaV

6. kai oyetai pasa sarx to swthrion tou qeou

7. elegen oun toiV ekporeuomenoiV ocloiV baptisqhnai up autou gennhmata ecidnwn tiV upedeixen umin fugein apo thV melloushV orghV

8. poihsate oun karpouV axiouV thV metanoiaV kai mh arxhsqe legein en eautoiV patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam

9. hdh de kai h axinh proV thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai

10. kai ephrwtwn auton oi ocloi legonteV ti oun poihsomen

11. apokriqeiV de legei autoiV o ecwn duo citwnaV metadotw tw mh econti kai o ecwn brwmata omoiwV poieitw

12. hlqon de kai telwnai baptisqhnai kai eipon proV auton didaskale ti poihsomen

13. o de eipen proV autouV mhden pleon para to diatetagmenon umin prassete

14. ephrwtwn de auton kai strateuomenoi legonteV kai hmeiV ti poihsomen kai eipen proV autouV mhdena diaseishte mhde sukofanthshte kai arkeisqe toiV oywnioiV umwn

15. prosdokwntoV de tou laou kai dialogizomenwn pantwn en taiV kardiaiV autwn peri tou iwannou mhpote autoV eih o cristoV

16. apekrinato o iwannhV apasin legwn egw men udati baptizw umaV ercetai de o iscuroteroV mou ou ouk eimi ikanoV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou autoV umaV baptisei en pneumati agiw kai puri

17. ou to ptuon en th ceiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunaxei ton siton eiV thn apoqhkhn autou to de acuron katakausei puri asbestw

18. polla men oun kai etera parakalwn euhggelizeto ton laon

19. o de hrwdhV o tetrarchV elegcomenoV up autou peri hrwdiadoV thV gunaikoV filippou tou adelfou autou kai peri pantwn wn epoihsen ponhrwn o hrwdhV

20. proseqhken kai touto epi pasin kai katekleisen ton iwannhn en th fulakh

21. egeneto de en tw baptisqhnai apanta ton laon kai ihsou baptisqentoV kai proseucomenou anewcqhnai ton ouranon

22. kai katabhnai to pneuma to agion swmatikw eidei wsei peristeran ep auton kai fwnhn ex ouranou genesqai legousan su ei o uioV mou o agaphtoV en soi hudokhsa

23. kai autoV hn o ihsouV wsei etwn triakonta arcomenoV wn wV enomizeto uioV iwshf tou hli

24. tou matqat tou leui tou melci tou ianna tou iwshf

25. tou mattaqiou tou amwV tou naoum tou esli tou naggai

26. tou maaq tou mattaqiou tou semei tou iwshf tou iouda

27. tou iwanna tou rhsa tou zorobabel tou salaqihl tou nhri

28. tou melci tou addi tou kwsam tou elmwdam tou hr

29. tou iwsh tou eliezer tou iwreim tou matqat tou leui

30. tou sumewn tou iouda tou iwshf tou iwnan tou eliakeim

31. tou melea tou mainan tou mattaqa tou naqan tou dabid

32. tou iessai tou wbhd tou booz tou salmwn tou naasswn

33. tou aminadab tou aram tou esrwm tou fareV tou iouda

34. tou iakwb tou isaak tou abraam tou qara tou nacwr

35. tou sarouc tou ragau tou falek tou eber tou sala

36. tou kainan tou arfaxad tou shm tou nwe tou lamec

37. tou maqousala tou enwc tou iared tou malelehl tou kainan

38. tou enwV tou shq tou adam tou qeou

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina