1. epei de eplhrwsen panta ta rhmata autou eiV taV akoaV tou laou eishlqen eiV kapernaoum

2. ekatontarcou de tinoV douloV kakwV ecwn hmellen teleutan oV hn autw entimoV

3. akousaV de peri tou ihsou apesteilen proV auton presbuterouV twn ioudaiwn erwtwn auton opwV elqwn diaswsh ton doulon autou

4. oi de paragenomenoi proV ton ihsoun parekaloun auton spoudaiwV legonteV oti axioV estin w parexei touto

5. agapa gar to eqnoV hmwn kai thn sunagwghn autoV wkodomhsen hmin

6. o de ihsouV eporeueto sun autoiV hdh de autou ou makran apecontoV apo thV oikiaV epemyen proV auton o ekatontarcoV filouV legwn autw kurie mh skullou ou gar eimi ikanoV ina upo thn steghn mou eiselqhV

7. dio oude emauton hxiwsa proV se elqein alla eipe logw kai iaqhsetai o paiV mou

8. kai gar egw anqrwpoV eimi upo exousian tassomenoV ecwn up emauton stratiwtaV kai legw toutw poreuqhti kai poreuetai kai allw ercou kai ercetai kai tw doulw mou poihson touto kai poiei

9. akousaV de tauta o ihsouV eqaumasen auton kai strafeiV tw akolouqounti autw oclw eipen legw umin oude en tw israhl tosauthn pistin euron

10. kai upostreyanteV oi pemfqenteV eiV ton oikon euron ton asqenounta doulon ugiainonta

11. kai egeneto en th exhV eporeueto eiV polin kaloumenhn nain kai suneporeuonto autw oi maqhtai autou ikanoi kai ocloV poluV

12. wV de hggisen th pulh thV polewV kai idou exekomizeto teqnhkwV uioV monogenhV th mhtri autou kai auth hn chra kai ocloV thV polewV ikanoV sun auth

13. kai idwn authn o kurioV esplagcnisqh ep auth kai eipen auth mh klaie

14. kai proselqwn hyato thV sorou oi de bastazonteV esthsan kai eipen neaniske soi legw egerqhti

15. kai anekaqisen o nekroV kai hrxato lalein kai edwken auton th mhtri autou

16. elaben de foboV apantaV kai edoxazon ton qeon legonteV oti profhthV megaV eghgertai en hmin kai oti epeskeyato o qeoV ton laon autou

17. kai exhlqen o logoV outoV en olh th ioudaia peri autou kai en pash th pericwrw

18. kai aphggeilan iwannh oi maqhtai autou peri pantwn toutwn

19. kai proskalesamenoV duo tinaV twn maqhtwn autou o iwannhV epemyen proV ton ihsoun legwn su ei o ercomenoV h allon prosdokwmen

20. paragenomenoi de proV auton oi andreV eipon iwannhV o baptisthV apestalken hmaV proV se legwn su ei o ercomenoV h allon prosdokwmen

21. en auth de th wra eqerapeusen pollouV apo noswn kai mastigwn kai pneumatwn ponhrwn kai tufloiV polloiV ecarisato to blepein

22. kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV poreuqenteV apaggeilate iwannh a eidete kai hkousate oti tufloi anablepousin cwloi peripatousin leproi kaqarizontai kwfoi akouousin nekroi egeirontai ptwcoi euaggelizontai

23. kai makarioV estin oV ean mh skandalisqh en emoi

24. apelqontwn de twn aggelwn iwannou hrxato legein proV touV oclouV peri iwannou ti exelhluqate eiV thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon

25. alla ti exelhluqate idein anqrwpon en malakoiV imatioiV hmfiesmenon idou oi en imatismw endoxw kai trufh uparconteV en toiV basileioiV eisin

26. alla ti exelhluqate idein profhthn nai legw umin kai perissoteron profhtou

27. outoV estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

28. legw gar umin meizwn en gennhtoiV gunaikwn profhthV iwannou tou baptistou oudeiV estin o de mikroteroV en th basileia tou qeou meizwn autou estin

29. kai paV o laoV akousaV kai oi telwnai edikaiwsan ton qeon baptisqenteV to baptisma iwannou

30. oi de farisaioi kai oi nomikoi thn boulhn tou qeou hqethsan eiV eautouV mh baptisqenteV up autou

31. eipen de o kurioV tini oun omoiwsw touV anqrwpouV thV geneaV tauthV kai tini eisin omoioi

32. omoioi eisin paidioiV toiV en agora kaqhmenoiV kai prosfwnousin allhloiV kai legousin hulhsamen umin kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen umin kai ouk eklausate

33. elhluqen gar iwannhV o baptisthV mhte arton esqiwn mhte oinon pinwn kai legete daimonion ecei

34. elhluqen o uioV tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legete idou anqrwpoV fagoV kai oinopothV telwnwn filoV kai amartwlwn

35. kai edikaiwqh h sofia apo twn teknwn authV pantwn

36. hrwta de tiV auton twn farisaiwn ina fagh met autou kai eiselqwn eiV thn oikian tou farisaiou anekliqh

37. kai idou gunh en th polei htiV hn amartwloV epignousa oti anakeitai en th oikia tou farisaiou komisasa alabastron murou

38. kai stasa para touV podaV autou opisw klaiousa hrxato brecein touV podaV autou toiV dakrusin kai taiV qrixin thV kefalhV authV exemassen kai katefilei touV podaV autou kai hleifen tw murw

39. idwn de o farisaioV o kalesaV auton eipen en eautw legwn outoV ei hn profhthV eginwsken an tiV kai potaph h gunh htiV aptetai autou oti amartwloV estin

40. kai apokriqeiV o ihsouV eipen proV auton simwn ecw soi ti eipein o de fhsin didaskale eipe

41. duo crewfeiletai hsan daneisth tini o eiV wfeilen dhnaria pentakosia o de eteroV penthkonta

42. mh econtwn de autwn apodounai amfoteroiV ecarisato tiV oun autwn eipe pleion auton agaphsei

43. apokriqeiV de o simwn eipen upolambanw oti w to pleion ecarisato o de eipen autw orqwV ekrinaV

44. kai strafeiV proV thn gunaika tw simwni efh blepeiV tauthn thn gunaika eishlqon sou eiV thn oikian udwr epi touV podaV mou ouk edwkaV auth de toiV dakrusin ebrexen mou touV podaV kai taiV qrixin thV kefalhV authV exemaxen

45. filhma moi ouk edwkaV auth de af hV eishlqon ou dielipen katafilousa mou touV podaV

46. elaiw thn kefalhn mou ouk hleiyaV auth de murw hleiyen mou touV podaV

47. ou carin legw soi afewntai ai amartiai authV ai pollai oti hgaphsen polu w de oligon afietai oligon agapa

48. eipen de auth afewntai sou ai amartiai

49. kai hrxanto oi sunanakeimenoi legein en eautoiV tiV outoV estin oV kai amartiaV afihsin

50. eipen de proV thn gunaika h pistiV sou seswken se poreuou eiV eirhnhn

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina