1. kai ote eggizousin eiV ierousalhm eiV bhqfagh kai bhqanian proV to oroV twn elaiwn apostellei duo twn maqhtwn autou

2. kai legei autoiV upagete eiV thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqewV eisporeuomenoi eiV authn eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeiV anqrwpwn kekaqiken lusanteV auton agagete

3. kai ean tiV umin eiph ti poieite touto eipate oti o kurioV autou creian ecei kai euqewV auton apostelei wde

4. aphlqon de kai euron ton pwlon dedemenon proV thn quran exw epi tou amfodou kai luousin auton

5. kai tineV twn ekei esthkotwn elegon autoiV ti poieite luonteV ton pwlon

6. oi de eipon autoiV kaqwV eneteilato o ihsouV kai afhkan autouV

7. kai hgagon ton pwlon proV ton ihsoun kai epebalon autw ta imatia autwn kai ekaqisen ep autw

8. polloi de ta imatia autwn estrwsan eiV thn odon alloi de stoibadaV ekopton ek twn dendrwn kai estrwnnuon eiV thn odon

9. kai oi proagonteV kai oi akolouqounteV ekrazon legonteV wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou

10. euloghmenh h ercomenh basileia en onomati kuriou tou patroV hmwn dabid wsanna en toiV uyistoiV

11. kai eishlqen eiV ierosoluma o ihsouV kai eiV to ieron kai peribleyamenoV panta oyiaV hdh oushV thV wraV exhlqen eiV bhqanian meta twn dwdeka

12. kai th epaurion exelqontwn autwn apo bhqaniaV epeinasen

13. kai idwn sukhn makroqen ecousan fulla hlqen ei ara eurhsei ti en auth kai elqwn ep authn ouden euren ei mh fulla ou gar hn kairoV sukwn

14. kai apokriqeiV o ihsouV eipen auth mhketi ek sou eiV ton aiwna mhdeiV karpon fagoi kai hkouon oi maqhtai autou

15. kai ercontai eiV ierosoluma kai eiselqwn o ihsouV eiV to ieron hrxato ekballein touV pwlountaV kai agorazontaV en tw ierw kai taV trapezaV twn kollubistwn kai taV kaqedraV twn pwlountwn taV peristeraV katestreyen

16. kai ouk hfien ina tiV dienegkh skeuoV dia tou ierou

17. kai edidasken legwn autoiV ou gegraptai oti o oikoV mou oikoV proseuchV klhqhsetai pasin toiV eqnesin umeiV de epoihsate auton sphlaion lhstwn

18. kai hkousan oi grammateiV kai oi arciereiV kai ezhtoun pwV auton apolesousin efobounto gar auton oti paV o ocloV exeplhsseto epi th didach autou

19. kai ote oye egeneto exeporeueto exw thV polewV

20. kai prwi paraporeuomenoi eidon thn sukhn exhrammenhn ek rizwn

21. kai anamnhsqeiV o petroV legei autw rabbi ide h sukh hn kathrasw exhrantai

22. kai apokriqeiV ihsouV legei autoiV ecete pistin qeou

23. amhn gar legw umin oti oV an eiph tw orei toutw arqhti kai blhqhti eiV thn qalassan kai mh diakriqh en th kardia autou alla pisteush oti a legei ginetai estai autw o ean eiph

24. dia touto legw umin panta osa an proseucomenoi aiteisqe pisteuete oti lambanete kai estai umin

25. kai otan sthkhte proseucomenoi afiete ei ti ecete kata tinoV ina kai o pathr umwn o en toiV ouranoiV afh umin ta paraptwmata umwn

26. ei de umeiV ouk afiete oude o pathr umwn o en toiV ouranoiV afhsei ta paraptwmata umwn

27. kai ercontai palin eiV ierosoluma kai en tw ierw peripatountoV autou ercontai proV auton oi arciereiV kai oi grammateiV kai oi presbuteroi

28. kai legousin autw en poia exousia tauta poieiV kai tiV soi thn exousian tauthn edwken ina tauta poihV

29. o de ihsouV apokriqeiV eipen autoiV eperwthsw umaV kagw ena logon kai apokriqhte moi kai erw umin en poia exousia tauta poiw

30. to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn apokriqhte moi

31. kai elogizonto proV eautouV legonteV ean eipwmen ex ouranou erei diati oun ouk episteusate autw

32. all ean eipwmen ex anqrwpwn efobounto ton laon apanteV gar eicon ton iwannhn oti ontwV profhthV hn

33. kai apokriqenteV legousin tw ihsou ouk oidamen kai o ihsouV apokriqeiV legei autoiV oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina