1. poqen polemoi kai macai en umin ouk enteuqen ek twn hdonwn umwn twn strateuomenwn en toiV melesin umwn

2. epiqumeite kai ouk ecete foneuete kai zhloute kai ou dunasqe epitucein macesqe kai polemeite ouk ecete de dia to mh aiteisqai umaV

3. aiteite kai ou lambanete dioti kakwV aiteisqe ina en taiV hdonaiV umwn dapanhshte

4. moicoi kai moicalideV ouk oidate oti h filia tou kosmou ecqra tou qeou estin oV an oun boulhqh filoV einai tou kosmou ecqroV tou qeou kaqistatai

5. h dokeite oti kenwV h grafh legei proV fqonon epipoqei to pneuma o katwkhsen en hmin

6. meizona de didwsin carin dio legei o qeoV uperhfanoiV antitassetai tapeinoiV de didwsin carin

7. upotaghte oun tw qew antisthte tw diabolw kai feuxetai af umwn

8. eggisate tw qew kai eggiei umin kaqarisate ceiraV amartwloi kai agnisate kardiaV diyucoi

9. talaipwrhsate kai penqhsate kai klausate o gelwV umwn eiV penqoV metastrafhtw kai h cara eiV kathfeian

10. tapeinwqhte enwpion tou kuriou kai uywsei umaV

11. mh katalaleite allhlwn adelfoi o katalalwn adelfou kai krinwn ton adelfon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineiV ouk ei poihthV nomou alla krithV

12. eiV estin o nomoqethV o dunamenoV swsai kai apolesai su tiV ei oV krineiV ton eteron

13. age nun oi legonteV shmeron kai aurion poreuswmeqa eiV thnde thn polin kai poihswmen ekei eniauton ena kai emporeuswmeqa kai kerdhswmen

14. oitineV ouk epistasqe to thV aurion poia gar h zwh umwn atmiV gar estin h proV oligon fainomenh epeita de afanizomenh

15. anti tou legein umaV ean o kurioV qelhsh kai zhswmen kai poihswmen touto h ekeino

16. nun de kaucasqe en taiV alazoneiaiV umwn pasa kauchsiV toiauth ponhra estin

17. eidoti oun kalon poiein kai mh poiounti amartia autw estin

“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina