1. Az Úr szózatot intézett hozzám:

2. Emberfia, tárd fel Jeruzsálem elõtt iszonyatos vétkeit.

3. Így beszélj: Ezt üzeni az Úr, az Isten Jeruzsálemnek: Származásod és születésed szerint Kánaán földjérõl való vagy. Apád amorita, anyád hetita volt.

4. Születésedkor, azon a napon, amikor világra jöttél, nem vágták el köldökzsinórodat, nem mostak meg vízzel és nem tisztítottak meg, sóval sem dörzsöltek be, s nem takartak pólyába.

5. Senki sem hajolt föléd gyengéden, hogy irántad való szánalomból ezek közül valamit is megtegyen veled. Már születésed napján utáltak és kitettek a nyílt mezõre.

6. Elmentem melletted és láttam, hogy véredben vergõdsz. Ezt mondtam neked, amikor véredben voltál: "Maradj életben

7. és növekedj, mint a mezõk virága!" S fejlõdésnek indultál, felnõttél és eljutottál az érettség koráig. Kebled kifejlõdött és szõröd kinõtt. De teljesen ruhátlan voltál.

8. Akkor elmentem melletted és megláttalak. Elérkezett az idõd, a szerelem ideje. Rád terítettem köntösömet, s befödtem mezítelenségedet. Megesküdtem és szövetséget kötöttem veled - mondja az Úr, az Isten -, és az enyém lettél.

9. Megmostalak vízzel, megtisztítottalak a rád tapadt vértõl és megkentelek olajjal.

10. Díszes ruhát, finom bõrbõl készült sarut adtam rád, bisszussal öveztelek és selyembe burkoltalak.

11. Elláttalak ékszerekkel: karkötõt tettem a kezedre, láncot a nyakadra.

12. Az orrodba karikát, a füledbe függõket tettem, a fejedre meg ragyogó koronát.

13. Arany és ezüst lett az ékességed, bisszusba, selyembe és pompás ruhába öltözködtél. Lisztláng, méz és olaj lett a táplálékod, egyre szebb lettél, és eljutottál a királyságig.

14. Hírnevet szereztél a népek körében szépségeddel, mert tökéletes volt amiatt a pompa miatt, amibe öltöztettelek - mondja az Úr, az Isten.

15. Ám te elbíztad magad szépséged miatt, parázna lettél; paráznaságra adtad magadat minden arra menõnek, hogy az övé légy.

16. Fogtad öltözékedet, színpompás magaslati helyeket csináltál belõlük, és ott paráználkodtál.

17. Vetted tõlem kapott arany és ezüst ékszereidet, emberi alakokat készítettél belõlük, és azokkal paráználkodtál.

18. Fogtad pompás öltözékedet és betakartad õket, s az én olajomat és tömjénemet eléjük helyezted.

19. A kenyeret, amit adtam neked, a lisztlángot, olajat és mézet, amellyel tápláltalak, színük elé helyezted jóillatú áldozatul. Igen, így történt - mondja az Úr, az Isten.

20. Vetted fiaidat és lányaidat, akiket nekem szültél, és feláldoztad õket nekik eledelül. Nem volt elég a paráznaságból?

21. Még a fiaimat is megölted és tûzbe küldted a tiszteletükre.

22. S iszonyatos tetteid és paráznaságaid közepette nem gondoltál ifjúkorod napjaira, arra az idõre, amikor teljesen ruhátlan voltál, és a véredben vergõdtél.

23. S hogy megtetézd gonoszságodat - jaj, jaj neked -, mondja az Úr, az Isten -,

24. magaslati helyet építettél magadnak, magaslatot emeltél minden téren.

25. Minden utca bejáratánál magaslati helyet csináltál magadnak, hogy ott sárba tipord szépségedet és odaadd testedet minden jöttmentnek, és megsokszoroztad paráznaságaidat.

26. Összeadtad magad Egyiptom fiaival, hatalmas testû szomszédaiddal, megsokszoroztad paráznaságaidat, csakhogy haragra ingerelj.

27. Nézd, ezért fölemelem ellened kezemet. Szûkebbre szabom részedet, ellenségeid, a filiszteusok leányainak kénye-kedvére adlak, akik pirulnak szégyenletes életmódod miatt.

28. Összeálltál Asszíria fiaival anélkül, hogy jóllaktál volna. Paráználkodtál, de nem laktál jól.

29. Megsokszoroztad paráznaságaidat a kereskedõk országában, Káldeában, és ezekkel sem laktál jól.

30. Milyen epekedõ volt a szíved - mondja az Úr, az Isten -, amikor ezeket a tetteket elkövetted, akárcsak egy szemtelen ringyó.

31. Ám amikor magaslati helyet építettél minden út bejáratához, és magaslatot emeltél minden téren, nem úgy viselkedtél, mint egy igazi ringyó, hogy bért követeltél volna.

32. A házasságtörõ asszony férje helyett idegeneket fogad.

33. Minden ringyónak ajándékot adnak, te azonban magad adtál ajándékot minden szeretõdnek, te pénzelted õket, hogy mindenfelõl jöjjenek hozzád és paráználkodjanak veled.

34. Amikor parázna voltál, fordítva jártál el, mint más asszonyok: senki sem futott utánad, hanem te fizettél és senki sem fizetett neked, ennyire romlott voltál.

35. Ezért te céda nõ, halld az Úr szavát!

36. Ezt mondja az Úr, az Isten. Mivel szeretõiddel és szégyenletes bálványaiddal folytatott paráználkodásaid során mutogattad szégyenedet, s fölfedted mezítelenségedet, és gyermekeid vére miatt, akiket nekik adtál,

37. nézd, ezek miatt összegyûjtöm minden szeretõdet, akikkel paráználkodtál, azokat is, akiket szerettél, azokat is, akiket gyûlöltél, mind összegyûjtöm õket ellened mindenfelõl, fölfedem elõttük mezítelenségedet, hadd lássák minden gyalázatodat.

38. Ítéletet tartok fölötted, mint ahogy a házasságtörõ asszonyok és a gyilkosok fölött ítélkeznek, s a harag és a féltékenység zsákmánya leszel.

39. A kezükbe adlak, s õk majd lerombolják magaslataidat, elpusztítják magaslati helyeidet, megfosztanak ruhádtól, elveszik ékszereidet, s otthagynak teljesen ruhátlanul.

40. Fellázítják ellened a tömeget, megköveznek, kardot döfnek beléd,

41. házaidat lángba borítják, s az asszonyok sokaságának szeme láttára végrehajtják rajtad az ítéletet. Véget vetek kicsapongásaidnak, és nem adsz többé érte bért.

42. Kitöltöm rajtad bosszúmat, megszûnik féltékenységem, megnyugszom és lecsillapul haragom.

43. Mivel nem gondoltál ifjúságod napjaira, és haragra ingereltél ezekkel, nézd, most saját fejedre hullanak vissza tetteid - mondja az Úr, az Isten. Hát nem követtél el gyalázatot iszonyatos tetteiddel?

44. Azok, akik közmondás tárgyává tesznek, mind ezt mondják majd rólad: "Amilyen az anyja, olyan a lánya."

45. Valóban, a lánya vagy anyádnak, aki megutálta férjét és gyermekeit; valóban nõvére vagy nõvéreidnek, akik megutálták férjüket és gyermekeiket. Anyád hetita, apád amorita volt.

46. Szamaria a nõvéred - tõled északra lakik a leányaival. Szodoma a húgod - tõled délre lakik a leányaival.

47. Nemcsak hogy utánoztad az útjaikat, és elkövetted gyalázatos tetteiket, hanem még romlottabb voltál, mint õk, egész életmódodban.

48. Amint igaz, hogy élek - mondja az Úr, az Isten -, Szodoma, a húgod és leányai nem mûveltek olyat, amilyet te mûveltél és a leányaid.

49. Nézd, húgodnak, Szodomának és leányainak a gõg és a telhetetlenség, az önteltség és az elbizakodottság volt a bûnük. Biztonságban éltek és nem gyámolították a szegényt és a nyomorultat,

50. felfuvalkodtak és iszonyatos dolgot követtek el színem elõtt. Ezért szétszórtam õket, amint magad is láttad.

51. Szamaria a te bûneidnek a felét sem követte el. Te sokkal több szégyenletes dolgot mûveltél, mint õ. Amikor elkövetted ezeket a gyalázatos dolgokat, igazoltad nõvéreidet.

52. Hordozd hát gyalázatodat, amiért iszonyatos tetteid miatt nõvéreid igazabbnak bizonyultak; gyûlöletesebb bûnöket követtél el, mint õk, így õk igazabbnak bizonyultak nálad. Szégyelld azért magadat és viseld gyalázatodat, amiért miattad nõvéreid igazabbnak bizonyultak.

53. Sorsukat jóra fordítom: Szodomának és leányainak a sorsát, Szamariának és leányainak a sorsát és köztük a te sorsodat is megváltoztatom,

54. hogy viseld gyalázatodat és szégyelld magadat azokért, amiket végbevittél, és ezáltal vigasztalást szerezz nekik.

55. Szodoma húgod és leányai visszakerülnek a régi helyzetükbe, Szamaria és leányai visszakerülnek a régi helyzetükbe, de te és leányaid is visszakerültök a régi helyzetetekbe.

56. Nemde kigúnyoltad Szodoma húgodat kevélységed napján,

57. mielõtt nyilvánvalóvá lett szégyened? Ahogy õ, most te vagy a gúny tárgya Edom leányai és minden körülötted élõ elõtt, a filiszteusok leányai elõtt, akik megvetnek.

58. Viselned kell szégyenedet és gyalázatodat - mondja az Úr.

59. Mert ezt mondja az Úr, az Isten: Úgy bánok veled, ahogyan te viselkedtél: semmibe vetted az esküt, és megszegted a szövetséget.

60. Én azonban megemlékezem a szövetségrõl, amelyet ifjúságod napjaiban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled.

61. Te meg visszaemlékszel útjaidra, és szégyenkezel, amikor majd veszem nõvéreidet és húgaidat és leányaidul neked adom õket, de nem a veled való szövetségem jegyében.

62. Megújítom veled a szövetséget, és megtudod, hogy én vagyok az Úr,

63. azért, hogy emlékezzél és szégyenkezzél, szégyenedben ne tudd kinyitni a szád, amikor majd megbocsátok mindent, amit tettél - mondja az Úr, az Isten.

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina