1. Az Úr szózatot intézett hozzám:

2. Hát te, emberfia, te nem mondasz ítéletet? Nem mondasz ítéletet a vér városára? Tárd elé minden iszonyatos bûnét!

3. Így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Jaj e városnak, amely vért ont magában, úgyhogy elérkezik az órája; bálványokat állít földjére, és beszennyezi magát.

4. A vérrel, amelyet kiontottál, bûnt követtél el, a bálványokkal, amelyeket állítottál, beszennyezted magad, siettetted napjaidat és elérkeztél éveid végéhez. Ezért gyalázat tárgyává teszlek a népek számára, nevetség tárgya leszel az egész földnek.

5. Akik közel és akik távol vannak tõled, kigúnyolnak, te becstelen s csupa zavargásból álló város.

6. Lám, Izrael fõemberei azon vannak - a maguk kénye-kedvére -, hogy vért ontsanak.

7. Megvetik benned az apát és az anyát, erõszakot követnek el az idegennel, elnyomják az özvegyet és az árvát.

8. Szent dolgaimat megveted, és szombatjaimat megszeged.

9. Rágalmazó emberek vannak benned, akik vért ontanak. Olyanok vannak benned, akik a hegyeken esznek és gyalázatos dolgokat mûvelnek.

10. Fölfedik benned apjuk szemérmét, erõszakot követnek el az asszonnyal tisztulása idején.

11. Az egyik meggyalázza benned szomszédja feleségét, a másik azzal szennyezi be magát, hogy megbecsteleníti menyét, ismét más erõszakot követ el nõvérén, saját apja lányán.

12. Megvesztegetésül ajándékot fogadnak el benned, hogy vért ontsanak, uzsorakamatot és ráadást fogadsz el, erõszakkal kifosztod embertársadat, rólam pedig elfeledkezel - mondja az Úr, az Isten.

13. Nos, összecsapom kezemet a jogtalan haszon miatt, amelyre szert tettél, és a benned kiontott vér miatt.

14. Képes lesz a szíved, hogy ellenálljon, erõs lesz a kezed azon a napon, amelyet rád hozok? Én, az Úr mondtam ezt, és végbe is viszem.

15. Szétszórlak a népek közé, szétszélesztelek a népek közé, elsöpröm a tisztátalanságot, amely benned van.

16. Szégyent vallok miattad a népek elõtt, te pedig megtudod, hogy én vagyok az Úr.

17. Az Úr szózatot intézett hozzám:

18. Emberfia, Izrael tisztátalan fém lett számomra. Mindnyájan réz, ón, vas, ólom az olvasztókemencében - tisztátalan fémmé váltak.

19. Azért ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel mindnyájan tisztátalan fémmé váltatok, azért Jeruzsálembe gyûjtelek össze titeket.

20. Amint összegyûjtik az olvasztókemencébe az ezüstöt, rezet, vasat, ólmot, ónt, és tüzet gyújtanak alá, hogy megolvassza az egészet, ugyanúgy én is összegyûjtelek benneteket haragomban és indulatomban, és megolvasztalak titeket.

21. Összegyûjtelek titeket, és fölszítom ellenetek haragomat, hadd olvadjatok meg benne.

22. Amint megolvad az ezüst az olvasztókemencében, ugyanúgy megolvadtok ti is, és megtudjátok, hogy én, az Úr zúdítottam rátok haragomat.

23. Az Úr szózatot intézett hozzám:

24. Emberfia, mondd meg neki: Olyan ország vagy, amely sem esõt, sem záport nem fogad be a harag napján.

25. Fõemberei olyanok benne, mint az ordító oroszlán, amely széttépi zsákmányát. Felfalják az embereket, elrabolják az értékeket és kincseket, és megsokasítják az özvegyek számát.

26. Papjai megsértették törvényemet, megszentségtelenítették szentélyemet, nem tettek különbséget a szent és a nem szent között, nem magyarázták meg, mi a különbség a tiszta és tisztátalan között, elfordították szemüket szombatjaimról, és csak gyalázat ért köztük.

27. A fõemberek olyanok benne, mint a farkas, amely széttépi zsákmányát, vért ontanak, romlásba döntik az embereket, csak hogy elrabolhassák javaikat.

28. Prófétái hamis látomásokkal és hazug jövendölésekkel takargatták a vétkeket. Így beszéltek: Ezt mondja az Úr, az Isten, noha az Úr nem szólt.

29. Az ország népe megsokszorozta az erõszakot és a rablást, elnyomta a szegényt és a szûkölködõt, jogtalanul erõszakoskodott az idegennel.

30. Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért, nehogy elpusztítsam, de nem találtam.

31. Akkor rájuk zúdítottam haragomat, megemésztettem õket haragom tüzével. Tetteik visszaszálltak fejükre - mondja az Úr, az Isten.

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina