1. Ekkor a szentély külsõ kapujához vezetett, amely keletre nézett, de zárva volt.

2. Az Úr így szólt hozzám: Ez a kapu legyen zárva! Nem szabad kinyitni, senki sem léphet be rajta, mert az Úr, Izrael Istene vonult át rajta, ezért kell zárva maradnia.

3. Csak a fejedelem ülhet benne, hogy elköltse eledelét az Úr színe elõtt. A kapu elõcsarnokából léphet be, és ugyanazon az úton kell távoznia is.

4. Majd elvitt az északi kapu irányába a templom elé. Odanéztem és láttam, hogy az Úr dicsõsége eltöltötte az Úr templomát, és arcra borultam.

5. Ekkor az Úr így szólt hozzám: Emberfia, jól figyelj, nyisd ki a szemedet, s figyelj a füleddel arra, amit mondani akarok neked az Úr házának minden szertartásáról és törvényérõl. Jegyezd meg jól, kik jöhetnek a templomba és kik azok, akik ki vannak zárva a szentélybõl.

6. Mondd meg Izrael háza lázongóinak: Ezt mondja az Úr, az Isten: Most aztán elég volt szégyenletes tetteitekbõl, Izrael háza!

7. Körülmetéletlen szívû és testû embereket vittetek be, úgyhogy szentélyemben voltak és meggyalázták templomomat, amikor ti bemutattátok nekem a kenyeret, a hájat és a vért, s így megszegtétek szövetségemet iszonyatos tetteitekkel.

8. Szentélyemben a szolgálatot nem ti láttátok el, hanem magatok helyett õket állítottátok be, hogy a szentély szolgálatát ellássák.

9. Azért ezt mondja az Úr, az Isten: semmiféle idegen, körülmetéletlen szívû és testû nem léphet be szentélyembe, senki azok közül az idegenek közül, akik Izrael fiai között élnek.

10. Azok a leviták, akik elhagytak abban az idõben, amikor Izrael elpártolt tõlem, hogy bálványait kövesse, viseljék bûnük terhét.

11. Legyenek a templomkapuk õrzésével megbízott szolgák szentélyemben, és teljesítsenek szolgálatot a templomban. Nekik kell az égõáldozatot és a véresáldozatot a népnek levágni, szolgaként rendelkezésére állni.

12. Azért, mert szolgáltak nekik bálványaik elõtt, és így Izrael házának bûnre vezetõ botrányává lettek. Ezért fölemelem ellenük kezemet - mondja az Úr, az Isten -, s viselniük kell bûnük terhét.

13. Ne közeledjenek többé hozzám, hogy papi szolgálatot teljesítsenek, ne érintsék szent és nagyon szent dolgaimat: viseljék szégyenletes tetteik gyalázatát.

14. Így arra rendelem õket, hogy ellássák a templomi szolgálat minden munkáját: végezzenek mindent, ami azzal kapcsolatos.

15. A levita papok azonban, Cádok fiai, akik ellátták szentélyemben a szolgálatot akkor is, amikor Izrael fiai eltévelyedtek tõlem, õk közelíthetnek hozzám, hogy nekem szolgáljanak; álljanak elém, és mutassák be a hájat és a vért - mondja az Úr, az Isten.

16. Õk lépjenek be szentélyembe és közelítsenek asztalomhoz, szolgáljanak nekem, lássák el szolgálatomat.

17. Ha belépnek a belsõ udvar kapuin, öltözzenek vászonruhába, s gyapjú ne legyen rajtuk, ha a belsõ udvar kapuinál és a templomban teljesítenek szolgálatot.

18. Vászon fejkötõt viseljenek a fejükön, és vászon alsóruha legyen a csípõjükön. Ne övezzék magukat...

19. És ha kimennek a néphez a külsõ udvarba, vessék le azokat a ruhákat, amelyekben szolgálatukat végezték, és tegyék le a szentély celláiba, és más ruhát vegyenek fel, nehogy megszenteljék ruhájukkal a népet.

20. Fejüket ne borotválják kopaszra, de hosszú hajat se növesszenek, hanem rendesen nyírják meg hajukat.

21. Egy pap se igyék bort, ha a belsõ udvarba akar lépni.

22. Özvegyet, vagy férjétõl eltaszított asszonyt ne vegyenek el feleségül, csak szüzet, Izrael házának leszármazottai közül. Elvehetnek azonban olyan özvegyet, aki papnak az özvegye.

23. Tanítsák meg népemet a szent és a nem szent közötti különbségre, valamint a tiszta és a tisztátalan közötti különbségre.

24. Vitás esetekben bíráskodjanak, és döntsenek rendelkezéseim szerint. Törvényeimet és rendelkezéseimet vegyék figyelembe, minden ünnepemen, és szenteljék meg szombatjaimat.

25. Holttestet ne érintsenek, nehogy tisztátalanná váljanak. Csak apjukkal, anyjukkal, fiukkal, leányukkal, fivérükkel és még férjhez nem ment nõvérükkel fertõzhetik meg magukat.

26. De az ilyen, miután megtisztult, még számláljon hét napot.

27. Azon a napon, amelyen ismét belép a szentélybe, a belsõ udvarba, hogy a szentélyben szolgálatát teljesítse, mutasson be bûnért való áldozatot - mondja az Úr, az Isten.

28. Ne legyen örökrészük, én vagyok az õ örökrészük. Birtokot se adjatok nekik Izraelben, mert én vagyok az õ birtokuk.

29. Õk egyék meg az ételáldozatot, a bûnért való áldozatot és a vétekért való áldozatot, és Izraelnek minden fogadalmi ajándéka az övék legyen.

30. És minden elsõ termés legjava és minden italáldozat mindabból, amit bemutatnak, legyen a papoké, és ételeitek legjavát is adjátok a papoknak, hogy áldás szálljon házatokra.

31. Semmiféle hullát, sem vadállattól széttépett madarat vagy más állatot ne egyenek a papok.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina