1. Ezt mondja az Úr: Menj le Júda királyának palotájába, és hirdesd ott ezt az üzenetet:

2. Halld az Úr szavát, Júda királya, te, aki Dávid trónján ülsz, s veled együtt szolgáid és néped is, akik átmennek ezeken a kapukon!

3. Ezt mondja az Úr: Hozzatok igazságos ítéletet; szabadítsátok ki a nyomorgatottat nyomorgatója kezébõl; az idegent, az árvát és az özvegyet ne nyomjátok el, óvakodjatok az erõszaktól, s ne ontsatok ártatlan vért ezen a helyen.

4. Mert ha valóban engedelmeskedtek ennek a parancsnak, akkor Dávid trónján ülõ királyok fognak bemenni e palota kapuin szekereken és lovakon, õk, szolgáik és népük.

5. De ha nem hallgattok ezekre a szavakra, akkor saját magamra esküszöm - mondja az Úr -, hogy rommá lesz ez a ház.

6. Igen, ezt mondja az Úr Júda királyi házáról: Olyan voltál nekem, mint Gileád; mint a Libanon csúcsa, mégis pusztasággá teszlek, lakatlan várossá.

7. Felavatom ellened azokat, akik fejszével a kezükben lerombolnak; kivágják majd nemes cédrusaidat, s tûzre vetik õket.

8. Majd amikor a népek seregei végigvonulnak ezen a városon, ezt fogják kérdezni egymástól: Miért tette ezt az Úr ezzel a nagy várossal?

9. Erre így válaszolnak nekik: Mert megszegték az Úrnak, az õ Istenüknek szövetségét, s más isteneket imádtak, azoknak szolgáltak.

10. Ne sirassátok, aki már meghalt, ne gyászoljátok! Inkább azt sirassátok keservesen sírva, aki eltávozott, s nem tér többé vissza, és nem látja meg többé szülõföldjét.

11. Mert ezt mondja az Úr Sallum felõl, Jozija fiáról, Júda királyáról, aki atyját, Joziját követte a trónon, s el kellett hagynia ezt a helyet: Nem tér többé ide vissza,

12. mert azon a helyen fog meghalni, ahová elhurcolták, és ezt a földet nem látja többé.

13. Jaj annak, aki házát igazságtalansággal, felsõ termeit jogtalansággal építi. Aki embertársával ingyen dolgoztat, és nem fizeti meg a bérét.

14. Így szól: "Gyönyörû palotát építek magamnak, kellemes, tágas termeket." Ablakokat vágat rajta, cédrusfával borítja be és vörösre festi.

15. Abból áll a királyságod, hogy cédrusfából való épülettel versenyezz másokkal? Apád is evett és ivott, akárcsak te, de azért az igazságra és a jogra is gondja volt, jól is ment a sora.

16. Törõdött a szegény és a nyomorult ügyével, azért minden rendjén ment. Vajon nem ezt jelenti-e ismerni engem? - mondja az Úr.

17. Ám a te szemed és a te szíved csak arra ügyel, hogy a magad hasznát hajszold, hogy ártatlan vért onts, meg az erõszakra és az elnyomásra.

18. Ezért ezt mondja az Úr Jojákimról, Jozija fiáról, Júda királyáról: Jaj annak az embernek! Ne sirassátok így kiáltozva: "Jaj, testvérem! Jaj, nõvérem!" Ne gyászoljátok így siránkozva: "Jaj, uram! Jaj, felség!"

19. Mert úgy temetik el, mint a szamarat: Kivonszolják és kidobják Jeruzsálem kapuin kívül.

20. Menj fel a Libanonra és ordíts, hallasd hangos jajszavad Básánban, üvölts az Abarim csúcsáról, mert a barátaid mind elpusztultak!

21. Beszéltem neked, amikor még jól ment a sorod, de te azt mondtad: "Nem hallgatok rád." Ez a te szokásod ifjúkorod óta, hogy nem hallgatsz a szavamra.

22. Minden pásztorodat elfújja a szél más legelõkre; barátaid is fogságba mennek. Akkor majd szégyenkezhetsz és pirulhatsz, minden gonoszságod miatt.

23. Te, aki a Libanonon lakol, és a cédrusokon raktál fészket: hogy fogsz majd ordítani, amikor utolérnek a fájdalmak, a rémület, mint a vajúdó asszonyt.

24. Amint igaz, hogy élek - mondja az Úr: Ha Jojakimnak, Júda királyának a fia, Jechonja pecsétgyûrû volna is a jobbomon, onnan is lerántanám.

25. Azok kezére adlak, akik életedre törnek; azok kezére, akiktõl annyira félsz: Nebukadnezárnak, Babilon királyának a kezére, a kaldeusok kezére.

26. Téged is, szülõanyádat is idegen országba küldelek; nem ott születtetek, de ott haltok meg mind a ketten.

27. Igen, abba az országba, amelybe vissza szeretnének térni, nem fognak többé visszatérni.

28. Vajon silány, törött edény ez a férfi, ez a Jechonja? Olyan edény, amelyben senki se találja kedvét? Miért vetették hát el õt és nemzetségét, s miért hurcolták el õket olyan országba, amelyet nem ismertek?

29. Ország, ország, ország, halld az Úr szavát!

30. Ezt mondja az Úr: Így jegyezd fel ezt a férfit: "Gyermektelen"! Mint olyan valakit, aki szerencsétlen volt életében. Mert utódai közül egy sem ül Dávid trónjára, egyik sem uralkodhat Júda fölött.

“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina