1. [Cidkijának, Jozija fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz:]

2. Így szólt hozzám az Úr: Csinálj magadnak köteleket és egy igát, és vedd a nyakadba õket.

3. Aztán üzenj Edom királyának, Moáb királyának, az ammoniták királyának, Tírusz királyának és Szidón királyának azoknak a követeknek a közvetítésével, akik Cidkijához, Júda királyához jöttek Jeruzsálembe.

4. Ezt az üzenetet adják át uralkodóiknak: "Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene, így szóljanak uralkodóikhoz:

5. Én teremtettem a földet, az embert és az állatokat, amelyek a föld színén vannak, nagy hatalommal és kinyújtott karral. Én annak adom, akinek akarom.

6. Most ezeket az országokat mind Nebukadnezárnak, Babilon királyának a kezébe adtam, aki az én szolgám; még a vadállatokat is neki adtam, hogy õt szolgálják.

7. [Valóban, neki szolgál majd minden nép; sõt, fiának és unokájának is mindaddig, amíg el nem jön az õ országának ideje is, amikor hatalmas nemzetek és nagy királyok õt is szolgaságba vetik.]

8. Amelyik nemzet és ország nem hódol meg Nebukadnezárnak, Babilon királyának, és nem hajtja nyakát Babilon királyának igájába, azt karddal, éhínséggel és döghalállal sújtom - mondja az Úr -, amíg csak kezébe nem adom õket.

9. Ne hallgassatok hát prófétáitokra, jósaitokra, álomfejtõitekre, jövendõmondóitokra és varázslóitokra, akik azt mondogatják nektek: Nem lesztek Babilon királyának alattvalói.

10. Mert hazugságot jövendölnek nektek, ezért számkivetésbe visznek benneteket országotokból; kiûzlek benneteket, és elvesztek.

11. Azt a nemzetet azonban, amely Babilon királyának igájába hajtja nyakát, és meghódol neki, azt békén hagyom országában - mondja az Úr -, hogy mûvelje és lakjék benne."

12. Ugyanígy szóltam Cidkijához, Júda királyához: "Hajtsátok nyakatokat - mondtam neki - Babilon királyának igájába; hódoljatok meg elõtte és népe elõtt, így életben maradtok.

13. [Miért is halnátok meg, te és a te néped, kard, éhínség és döghalál által, amint az Úr megfenyegette azt a népet, amely nem akar meghódolni Babilon királyának?]

14. Ne hallgassatok a próféták szavára, akik így beszélnek hozzátok: Nem lesztek Babilon királyának alattvalói; hiszen hazugságot jövendölnek nektek.

15. Mert nem én küldtem õket - mondja az Úr -, és így hazug módon beszélnek nevemben. A vége aztán az lesz, hogy elûzlek titeket, elvesztek, és elvesznek a próféták is, akik jövendölnek nektek."

16. Majd a papokhoz és az egész néphez így beszéltem: "Ezt mondja az Úr: Ne hallgassatok azoknak a prófétáknak a szavára, akik ilyenformán jövendölnek nektek: Íme, az Úr templomának edényei [nemsokára] visszakerülnek Babilonból, mert hazugságot mondanak nektek.

17. [Ne hallgassatok rájuk! Inkább hódoljatok meg Babilon királya elõtt, mert így életben maradtok; miért is jusson ez a város pusztulásra?]

18. Ha õk valóban próféták, és az Úr szava van bennük, akkor inkább járuljanak könyörögve a Seregek Ura elé, hogy ne jussanak azok az edények is Babilonba, amelyek még megmaradtak az Úr templomában, Júda királyának palotájában és Jeruzsálemben.

19. Mert ezt mondja a Seregek Ura [az oszlopokról, a medencérõl, az üstlábakról] és a többi edényrõl, amelyek még megmaradtak ebben a városban,

20. amiket annak idején nem vitt el Babilon királya, Nebukadnezár, amikor Jeruzsálembõl Babilonba fogságba hurcolta Jechonját, Jojakim fiát, Júda királyát [Júda és Jeruzsálem vezetõ embereivel együtt].

21. Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene azokról az edényekrõl, amelyek megmaradtak az Úr templomában, Júda királyának palotájában és Jeruzsálemben:

22. Babilonba viszik õket, [és ott is maradnak addig a napig, amelyen majd megkeresem õket] - mondja az Úr. [Akkor majd visszahozom és visszatétetem õket erre a helyre.]"

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina