1. Jeremiás még mindig ott volt bezárva az õrség udvarában, amikor az Úr másodszor is szózatot intézett hozzá:

2. Ezt mondja az Úr, aki a földet teremtette, kiformálta és megszilárdította, és akinek Jahve a neve:

3. Kiálts hozzám és meghallgatlak; nagy és megfoghatatlan titkokat akarok rád bízni, amelyekrõl még nem tudsz semmit.

4. Mert ezt mondja az Úr, Izrael Istene ennek a városnak a házairól és Júda királyi palotáiról, amelyekre pusztulás vár: a bástyáknál és a várfalnál

5. ütköznek meg a káldeusokkal, s az lesz a vége, hogy emberek holttestével telik meg a város, azokéval, akikre indulatomban és haragomban lesújtottam, és akiktõl gonoszságaik miatt elfordítottam arcomat.

6. De nézd: orvosságot és gyógyulást készítek nekik; meggyógyítom õket, és megmutatom nekik a békesség és biztonság kincseit.

7. Jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát; fölépítem õket, amint azelõtt voltak.

8. Megtisztítom õket minden vétküktõl, amelyet elkövettek ellenem; és gonoszságaikat, amelyekkel megbántottak és elpártoltak tõlem, megbocsátom.

9. Jeruzsálem örömöm, dicsõségem és hírnevem lesz a föld minden nemzete elõtt; ha majd hallanak mindarról a jóról, amelyet népemmel teszek, félelem fogja el õket és megremegnek; mert valóban nagy javakat és jólétet szerzek nekik.

10. Ezt mondja az Úr: Ezen a helyen, amelyrõl azt mondjátok: "Pusztaság ez, sem ember, sem állat nem maradt benne", aztán Júda városaiban és Jeruzsálem kipusztult utcáin, ahol sem ember, sem állat nem maradt, felhangzik újra

11. az öröm és a vigalom hangja, a võlegény és a menyasszony szava, és azok énekének hangja, akik hálaáldozatokat hoznak az Úr templomába. "Dicsõítsétek a Seregek Urát, mert az Úr jó; mert irgalma örökkévaló." Mert ennek az országnak sorsát jóra fordítom, ahogy egykor volt - mondja az Úr.

12. Ezt mondja a Seregek Ura: Ezen a pusztává lett helyen, ahol nincs sem ember, sem állat, és minden városában újra legelõt találnak a pásztorok, és itt legeltetik nyájaikat.

13. A hegyvidék, a síkság és a Negeb minden városában, aztán Benjamin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban ismét átmennek a nyájak annak kezén, aki megolvassa õket. Az Úr mondja ezt.

14. Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor majd teljesítem ígéretemet, amelyet Izrael házának és Júda házának tettem:

15. Azokban a napokban és abban az idõben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban.

16. Azokban a napokban megszabadul Júda, és biztonságban él Jeruzsálem. És ez lesz a név, ahogyan a várost hívják: "Az Úr a mi igazságunk!"

17. Mert ezt mondja az Úr: Dávid nem marad férfi sarjadék nélkül, hogy legyen, aki Izrael házának trónjára üljön.

18. De a levita papok se lesznek olyan férfi híján, aki színem elé áll, és bemutatja az égõáldozatot, elégeti az ételáldozatot, és naponta elkészíti a véres áldozatot.

19. Az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz:

20. Ezt mondja az Úr: Ha megszeghetnétek szövetségemet a nappallal és az éjszakával, úgyhogy ne legyen nappal és éjszaka, amikor elérkezik az ideje,

21. csak akkor szûnne meg szövetségem szolgámmal, Dáviddal, hogy ne legyen többé utóda, aki trónján ül. Éppenígy nem szûnhet meg a levita papokkal kötött szövetségem sem, akik a szolgáim.

22. Mert ahogy nem lehet megszámlálni az ég seregét, vagy megmérni a tenger partján a fövényt, úgy megsokasítom szolgámnak, Dávidnak utódait és a levita papokat, akik velük együtt nekem szolgálnak.

23. És ezt a szózatot intézte még az Úr Jeremiáshoz:

24. Nem veszed észre, mit beszélnek a népek: "A két nemzetséget, amelyet az Úr magának kiválasztott, most elvetette", és hogy annyira megvetik népemet, hogy már nemzetnek se tekintik?

25. Azért ezt mondja az Úr: Amint igaz, hogy én teremtettem a nappalt és az éjszakát, és én szabtam törvényt az égnek és a földnek,

26. éppen olyan biztos, hogy nem vetem el soha Jákobnak és szolgámnak, Dávidnak utódait úgy, hogy ne az õ utódai közül válasszak uralkodókat Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai számára. Mert jóra fordítom sorsukat és megkönyörülök rajtuk.

“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina