1. Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz, amikor Jozija fia, Jojakim volt Júda királya:

2. "Menj el a rechabiták nemzetségéhez és beszélj velük; vidd el õket az Úr templomának egyik kamrájába, és ott adj nekik bort inni."

3. Magam mellé vettem tehát Jaazanját, Jeremiás fiát, Habaccinja unokáját, testvéreivel és valamennyi fiával együtt, vagyis az egész rechabita nemzetséget.

4. Bevittem õket az Úr templomának abba a kamrájába, amely az Isten emberéé: Ben-Jochanáné volt, Jigdaljah fiáé. Ez a helyiség a fõemberek kamrája mellett volt; Maazeja kapuõrnek, Sallum fiának kamrája fölött.

5. Aztán borral telt kancsókat és poharakat tettem a rechabiták nemzetségének tagjai elé és felszólítottam õket: Igyatok bort!

6. Õk azonban így válaszoltak: "Nem iszunk bort, mert õsatyánk, Rechab fia, Jonadab ezt a parancsot hagyta ránk: Sohase igyatok bort, sem ti, sem fiaitok;

7. ne építsetek házat, ne vessetek, szõlõt ne telepítsetek és ne is birtokoljatok; inkább lakjatok sátrakban egész életetekben, hogy soká élhessetek azon a földön, amelyen idegenként éltek.

8. S mi hûségesen megtartjuk Jonadab õsatyánknak, Rechab fiának parancsát; valóban nem iszunk bort, sem mi, sem asszonyaink, sem fiaink, sem lányaink.

9. Nem építünk lakóházakat; nincs sem szõlõnk, sem szántóföldünk,

10. hanem sátrakban lakunk. Szót fogadunk Jonadab õsatyánk parancsainak, pontosan úgy, ahogy meghagyta nekünk.

11. Amikor azonban Nebukadnezár, Babilon királya felvonult ez ellen az ország ellen, így határoztunk: Rajta! Menjünk el Jeruzsálembe a káldeusok és az arámok serege elõl! Most hát itt lakunk Jeruzsálemben."

12. Ekkor az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz.

13. Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Menj és mondd el Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak: Hát ti nem fogadjátok el az intést, és nem akartok a szavamra hallgatni? - mondja az Úr.

14. Jonadabnak, Rechab fiának azt a parancsát, hogy ne igyanak bort, pontosan megtartják utódai; õsatyjuk parancsának engedelmeskedve valóban mind a mai napig nem isznak bort; ti azonban nem engedelmeskedtek nekem, noha olyan fáradhatatlanul, olyan kitartóan beszéltem hozzátok.

15. Fáradhatatlanul, újra meg újra elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, hogy hirdessék: Térjen meg mindegyitek gonosz útjáról; változtassátok meg életmódotokat, ne szegõdjetek idegen istenek nyomába és ne szolgáljatok nekik; így majd lakói maradtok ennek az országnak, amelyet nektek és atyáitoknak adtam. De nem nyitottátok meg fületeket és nem hallgattatok rám.

16. Jonadabnak, Rechab fiának utódai megtartották a parancsot, amelyet õsatyjuk adott nekik, de nekem nem akar ez a nép engedelmeskedni.

17. Ezért ezt mondja az Úr, a Seregek Istene, Izrael Istene: Rázúdítom Júdára és Jeruzsálem lakóira mindazt a nyomorúságot, amellyel megfenyegettem õket, mivel szóltam nekik, de nem hallgattak rám; hívtam õket, de nem válaszoltak.

18. Akkor Jeremiás ezt mondta a rechabiták nemzetségének: "Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Mivel engedelmeskedtetek Jonadab õsatyátok parancsának, megtartottátok minden rendeletét és megtettetek mindent, amit meghagyott nektek,

19. ezért ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Jonadab, Rechab fia soha nem lesz híjával olyan férfi utódoknak, aki színem elé állhat."

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina