1. De a hetedik hónapban történt, hogy a királyi vérbõl származó Jismael, Elisama fiának, Netanjának a fia tíz emberével együtt elment Gedaljához, Achikám fiához Micpába. Amikor együtt lakomáztak Micpában,

2. Netanja fia, Jismael felállt tíz emberével, és karddal rátámadt Gedaljára, Safan fiának, Achikámnak a fiára, s megölték azt a férfit, akit Babilon királya kormányzóul rendelt az ország fölé.

3. Ugyanígy megölte Jismael azokat a júdaiakat is mind, akik Gedaljával voltak a lakomán, a jelen levõ káldeus harcosokkal egyetemben.

4. A Gedalja meggyilkolása utáni második napon, amikor még senki sem tudott a dologról,

5. nyolcvan férfi érkezett Szichembõl, Silóból és Szamariából lenyírt szakállal, megszaggatott ruhában és megvagdosott testtel azért jöttek, hogy étel- és italáldozatot mutassanak be az Úr templomában.

6. Netanja fia, Jismael kiment eléjük Micpából, õk meg sírva közeledtek az úton. Amikor összetalálkozott velük, így szólt hozzájuk: "Gyertek el Gedaljához, Achikám fiához!"

7. De mihelyt beértek a városba, emberei segítségével lemészárolta õket Jismael, Netanja fia, és egy ciszternába dobta õket.

8. Akadt köztük tíz férfi, akik így szóltak Jismaelhez: "Ne ölj meg bennünket, mert készleteink vannak búzából, árpából, olajból és mézbõl, jól elrejtve a mezõn." Erre megkímélte õket, és nem ölte meg úgy, mint testvéreiket.

9. Az a ciszterna, amelybe Jismael bedobta a meggyilkolt férfiak holttestét, ugyanaz a nagy ciszterna volt, amelyet még Aza király építtetett Bása, Izrael királya ellenében. Ezt töltötte meg Jismael, Netanja fia holttestekkel.

10. Majd elhurcolta Jismael a Micpában visszamaradt nép maradékát, meg a királyi családból való nõket, akiket Nebuzaradán, a testõrök parancsnoka Achikám fiának, Gedaljának a gondjaira bízott. Ezeket fogságában tartva Netanja fia, Jismael jó korán elindult, hogy átmenjen az ammonitákhoz.

11. Amikor Kárea fia, Jochanan, és a vele tartó tisztek mind tudomást szereztek azokról a gonosztettekrõl, amelyeket Netanja fia, Jismael elkövetett,

12. harcosaikat maguk mellé véve elindultak, hogy megtámadják Jismaelt, Netanja fiát. A gibedoni nagy tónál akadtak rá.

13. Amint a Jismaelnél lévõ nép meglátta Jochanant, Kárea fiát és a vele levõ tiszteket, igen megörültek.

14. Azok, akiket Jismael elhurcolt Micpából, mind visszafordultak, és Jochananhoz, Kárea fiához csatlakoztak.

15. De Jismael, Netanja fia, nyolc emberével együtt elmenekült Jochanán elõl, és az ammonitákhoz futott.

16. Akkor Jochanan, Kárea fia, és a vele tartó tisztek összegyûjtötték a népnek azt a maradékát, amelyet Jismael, Netanja fia hurcolt el Micpából, azután, hogy megölték Achikám fiát, Gedalját, tehát azokat a férfiakat, asszonyokat és gyermekeket meg udvari szolgákat, akiket (Jochanan) visszahozott Gibeonból.

17. Aztán útra keltek, majd pihenõt tartottak Gerut Kimhámnál, Betlehem közelében. Az volt a tervük, hogy Egyiptomba mennek,

18. a káldeusok miatt. Féltek ugyanis tõlük, mert Netanja fia, Jismael megölte Gedalját, Achikám fiát, akit Babilon királya az ország kormányzójává rendelt.

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina