1. Ammon fiai felõl ezt mondja az Úr: Vajon Izraelnek nincsenek fiai, vagy nincsen örököse? Miért örökölte hát Milkom Gádot, és népe miért telepedett le városaiban?

2. Ezért jönnek napok - mondja az Úr -, amikor majd csatazajt hallotok az ammoniták Rabbatjában. Maga romhalmazzá válik, leányait meg tûz emészti meg. Akkor Izrael birtokba veszi örökségét - mondja az Úr.

3. Jajgass, Hesbon! Már útban van elpusztítód. Ordítsatok, Rabbat leányai, öltsetek magatokra szõrruhát, zengjetek gyászéneket! Megvagdosott testtel járjatok-keljetek, mert Milkom fogságba jut papjaival és fõembereivel együtt.

4. Mit dicsekszel völgyeddel, te gondtalan, biztonságban élõ lány? Mert kincseidben bízva így beszélsz: "Ugyan ki mer megtámadni?"

5. De rettegést hozok rád minden oldalról, körös-körül. Szétszalasztanak, ki-ki futásnak ered, és senki sem gyûjti egybe menekültjeidet.

6. [De aztán majd jóra fordítom Ammon fiainak sorsát - mondja az Úr.]

7. Edom felõl ezt mondja a Seregek Ura: Hát nincs már bölcsesség Temánban? Tanácstalanok lettek a bölcsek, és hiábavaló lett a bölcsességük?

8. Fussatok, meneküljetek! Rejtõzzetek el a mély üregekben, Dedán lakói! Mert pusztulást hozok Ézsaura, ha eljön az ideje, hogy megbüntessem.

9. Ha szüretelõk törnek rád, nem hagynak egy gerezdet sem maguk után. Ha tolvajok lepnek meg éjjel, annyit rabolnak, amennyi nekik tetszik.

10. Bizony kifosztom Ézsaut, feltárom rejtekhelyeit, úgyhogy többé nem rejtõzhet el. Nemzetsége kivész, nem marad fenn tovább. Szomszédai közül egyik sem mondja:

11. Hagyd rám árváidat, majd gondot viselek rájuk; bízzanak bennem özvegyeid!

12. Mert ezt mondja az Úr: Ha azok, akik meg sem érdemelték, hogy kiigyák a kelyhet, mégis kiitták, akkor te hogyan maradhatnál büntetlenül? Bizony, nem maradhatsz büntetlenül, hanem neked is ki kell innod.

13. Mert saját magamra esküszöm - mondja az Úr -, hogy borzalom, gyalázat, pusztulás és átok lesz Boszra, sõt örökre rommá válik összes többi városa is.

14. Üzenetet kaptam az Úrtól, elküldte követét a nemzetekhez: "Gyûljetek egybe, vonuljatok fel e nép ellen, szálljatok harcba vele!"

15. Mert kicsivé teszlek a népek között, megvetetté az emberek körében.

16. Fölfuvalkodottságod csalt meg téged, a te elbizakodott szíved. Ez vitt romlásba téged. Bár a sziklahasadékokban lakol, és elfoglaltad a dombok tetejét, ha olyan magasra rakod is fészkedet, mint a sas, onnan is lerántalak - mondja az Úr.

17. Pusztasággá lesz Edom; aki csak elmegy mellette, megborzad, és csapásai láttán felszisszen.

18. És amint a felforgatott Szodomával, Gomorrával és szomszédaival történt, senki sem lakik ott többé - mondja az Úr -, senki sem telepszik meg ott újra.

19. Nézzétek, hogy tör elõ az oroszlán a Jordán sûrûjébõl az örökzöld legelõre. Így ûzöm el hirtelenül õket, és választottamat rendelem föléje. Mert ki mérhetõ hozzám, ki vonhatna felelõsségre, és melyik pásztor állhat meg színem elõtt?

20. Most tehát halljátok, mit határozott Edom felõl az Úr; a tervet, amelyet kigondolt Temán lakói ellen: Még a nyáj legkisebb juhait is elhurcolják, és ennek láttán legelõik is szörnyülködnek.

21. Romlásuk zajára megrendül a föld; a Vörös-tengerig hallatszik kiáltásuk hangja.

22. Lám, aki fölemelkedik és száll, mint a sas, aki Boszra fölött suhogtatja szárnyait! És Edom harcosainak szíve azon a napon hasonló lesz a vajúdó asszony szívéhez.

23. Damaszkusz ellen: Kétségbe van esve Hamat, s vele együtt Arpád, mert igen rossz hírt hallottak. Szívük remeg a félelemtõl, s nem tud megnyugodni.

24. Damaszkusz erejét vesztette s menekülni készül; rémület fojtogatja, [szorongás és fájdalom vett erõt rajta, mint a vajúdó asszonyon].

25. Milyen elhagyatott a híres város, az egykor oly vidám város!

26. Bizony, elesnek majd utcáin ifjai, és harcosai is elvesznek azon a napon - mondja a Seregek Ura.

27. Tüzet gyújtok Damaszkusz falain belül, amely megemészti Ben-Hadad palotáit.

28. Kedár ellen és Hacor országa felõl, amelyet megvert Nebukadnezár, Babilon királya, ezt mondja az Úr: Rajta! Vonuljatok fel Kedár ellen, irtsátok ki kelet fiait.

29. Sátraik és nyájaik essenek zsákmányul, szõnyegeik és minden holmijuk ugyanúgy. Elhajtják majd tevéiket és ezt kiáltják oda nekik: "Rémület mindenfelõl!"

30. Meneküljetek! Amilyen gyorsan tudtok, rejtõzzetek el, Hacor lakói! - mondja az Úr. Mert Nebukadnezár tervet eszelt ki ellenetek; kigondolta ellenetek merényletét:

31. "Rajta! Vonuljatok fel a gondtalan nép ellen, amely nyugodtan lakik földjén. Nincsenek sem kapui, sem zárai, elhagyatott helyen lakik.

32. Tevéi zsákmánnyá lesznek, számtalan juha prédává." Szélnek szórom majd õket, szerteszét a nyírott halántékúakat. Minden oldalról bajt hozok rájuk - mondja az Úr.

33. Hacor így sakálok tanyájává lesz, örökös pusztasággá. Senki sem lakik ott többé, és nem telepszik meg rajta újra.

34. Az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiás prófétához Elám felõl, Cidkijának, Júda királyának uralkodása elején.

35. Ezt mondja a Seregek Ura: Nézd, összetöröm Elám íját, erejének forrását.

36. Rászabadítom Elámra a négy szelet, az ég négy tája felõl. És szélnek szórom az elamitákat, úgyhogy nem lesz olyan nép, ahová el nem jutnak Elám menekültjei.

37. Megremegtetem Elámot ellenségei elõtt; azok elõtt, akik életére törnek. Rájuk hozom a veszedelmet, izzó haragomat. Karddal veszem õket üldözõbe, amíg csak mind meg nem semmisülnek.

38. Felállítom Elámban trónomat, és kiirtom onnan a királyt meg a fejedelmeket - mondja az Úr.

39. De a végsõ napokban jóra fordítom Elám sorsát - mondja az Úr.

“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina