1. Aztán a tanítványokhoz fordult: "Egy gazdag embernek volt egy intézõje. Bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát.

2. Magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok felõled? Adj számot vagyonomról, mert nem maradhatsz tovább intézõ.

3. Az intézõ így gondolkodott magában: Mitévõ legyek? Uram elveszi tõlem az intézõséget. Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek.

4. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, amikor elcsap az intézõségbõl.

5. Egyenként magához hívatta urának minden adósát. Megkérdezte az elsõt: Mennyivel tartozol uramnak?

6. Száz korsó olajjal - felelte. Erre azt mondta neki: Fogd adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet.

7. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával - hangzott a válasz. Fogd adósleveledet - mondta neki -, és írj nyolcvanat.

8. Az úr dicsérte a mihaszna intézõt, hogy okosan járt el. - Igen, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.

9. Azt mondom hát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyha majd elfogy, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba.

10. Aki a kicsiben hû, az a nagyban is hû. Aki a kicsiben hûtlen, az hûtlen a nagyban is.

11. Ha tehát a hamis mammont nem kezeltétek hûen, ki bízza rátok az igazit?

12. És ha a máséban nem voltatok hûek, ki adja oda nektek a tiéteket?

13. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert az egyiket gyûlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak."

14. Hallották ezt a kapzsi farizeusok, és kigúnyolták érte.

15. De õ kijelentette: "Ti igaznak mondjátok magatokat az emberek elõtt, az Isten azonban belelát szívetekbe. Ami az emberek szemében nagy érték, az az Isten elõtt megvetést érdemel.

16. A törvény és próféták Jánosig tartottak. Azóta az Isten országának örömhíre terjed, és senki se juthat el oda erõfeszítés nélkül.

17. Hamarabb ér véget ég és föld, mint hogy egyetlen vesszõ is elvesszen a törvénybõl.

18. Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságot tör, és az is házasságot tör, aki férjétõl elbocsátott asszonyt vesz el.

19. Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett.

20. Volt egy Lázár nevû koldus is, ez ott feküdt a kapuja elõtt, tele fekéllyel.

21. Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit.

22. Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették.

23. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messzirõl Ábrahámot és kebelén Lázárt.

24. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hûsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrõdöm ezekben a lángokban.

25. Fiam - felelte Ábrahám -, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem.

26. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.

27. Akkor arra kérlek, atyám - mondta újra -, küldd el legalább az atyai házba.

28. Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse õket, nehogy õk is ide jussanak a gyötrelmek helyére.

29. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.

30. De az erõsködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valakit, bûnbánatot tartanak.

31. Õ azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek."

“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina