1. Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiûzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget.

2. A tizenkét apostol neve a következõ: Az elsõ Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére János,

3. Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé,

4. a kánai Simon és a karióti Júdás, aki késõbb árulója lett.

5. Ezt a tizenkettõt küldte Jézus, megparancsolva nekik: "A pogányokhoz vivõ utakra ne térjetek rá, s a szamariaiak városaiba ne menjetek be!

6. Forduljatok inkább Izrael házának elveszett juhaihoz!

7. Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!

8. A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket ûzzétek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.

9. Övetekbe ne szerezzetek se arany-, se ezüst-, se rézpénzt!

10. Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! A munkás ugyanis megérdemli a bérét.

11. Ha egy városba vagy faluba betértek, érdeklõdjetek, hogy ki az, aki méltó és maradjatok nála, míg tovább nem mentek!

12. Amikor házába léptek, köszöntsétek!

13. Ha méltó rá az a ház, rászáll békétek, ha nem, békétek visszaszáll rátok.

14. Ha valaki nem fogad be benneteket, sem nem hallgat szavatokra, hagyjátok ott a házát, sõt a várost is, és még a port is rázzátok le a lábatokról!

15. Bizony mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének tûrhetõbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint annak a városnak!

16. Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé! Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerûek, mint a galambok!

17. Az emberekkel szemben legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket!

18. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek elõttük és a pogányok elõtt tanúságot.

19. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok! Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek.

20. Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belõletek.

21. Halálra adja majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek meg szüleik ellen támadnak és vesztüket okozzák.

22. Mindenki szemében gyûlöletesek lesztek nevemért. Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül.

23. Ha valamelyik városban majd üldöznek benneteket, meneküljetek a másikba, mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg az Emberfia el nem jön.

24. Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál.

25. Legyen elég a tanítványnak, ha olyan, mint mestere, s a szolgának, ha olyan, mint ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezik, mennyivel inkább háza népét!

26. Ne féljetek hát tõlük! Hiszen semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s olyan titok sincs, ami ki ne tudódnék.

27. Amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, azt hirdessétek a háztetõkrõl!

28. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani!

29. Ugye két verebet adnak egy filléren? S Atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre.

30. Nektek minden szál hajatok számon tartják.

31. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek a verebeknél.

32. Azokat, akik megvallanak engem az emberek elõtt, én is megvallom majd mennyei Atyám elõtt.

33. De aki megtagad az emberek elõtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám elõtt.

34. Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot.

35. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával.

36. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége.

37. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám.

38. Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám.

39. Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.

40. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött.

41. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmában részesül.

42. S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el jutalma."

“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina