1. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre.

2. Ott elváltozott elõttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény.

3. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.

4. Péter erre így szólt Jézushoz: "Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek."

5. Amíg beszélt, hirtelen fényes felhõ borult rájuk, s a felhõbõl szózat hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, õt hallgassátok!"

6. Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek.

7. Jézus odalépett hozzájuk és megérintette õket: "Keljetek fel, ne féljetek!"

8. Amikor tekintetüket fölemelték, nem láttak senkit, csak egyedül Jézust.

9. A hegyrõl lefelé jövet Jézus rájuk parancsolt: "Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból!"

10. A tanítványok megkérdezték: "Miért mondják az írástudók, hogy elõbb Illésnek kell eljönnie?"

11. Így felelt: "Illés ugyan eljön és helyreállít mindent.

12. Csakhogy én azt mondom nektek: Illés már eljött, de nem ismerték fel, úgy bántak vele, ahogy akartak. Így szenved majd tõlük az Emberfia is."

13. Ekkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelõ Jánosról beszélt nekik.

14. Amikor visszaértek a néphez, odalépett hozzá egy ember, térdre hullott elõtte,

15. s kérte: "Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény és sokat szenved. Hol tûzbe esik, hol meg vízbe.

16. Elhoztam tanítványaidhoz, de õk nem tudták meggyógyítani."

17. Jézus így válaszolt: "Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig kell még veletek maradnom? Meddig tûrjelek benneteket? Hozzátok ide!"

18. Jézus ráparancsolt, s a gonosz lélek kiment belõle. A gyerek azonnal meggyógyult.

19. Amikor egyedül volt, odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiûzni?"

20. Ezt felelte: "Mert gyenge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! - odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen.

21. Mindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiûzni, csak imádsággal és böjttel."

22. Amikor együtt jártak-keltek Galileában, Jézus ezt mondta nekik: "Az Emberfiát az emberek kezére adják.

23. Megölik, de harmadnap feltámad." Erre igen elszomorodtak.

24. Amikor Kafarnaumba értek, odamentek Péterhez az adószedõk és megkérdezték: "Mesteretek nem fizet templomadót?"

25. "De igen" - felelte. Amikor hazaért, Jézus megelõzte a kérdéssel: "Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitõl szednek vámot és adót, a fiaiktól vagy az idegenektõl?"

26. "Az idegenektõl" - válaszolta. Jézus így folytatta: "A fiak tehát mentesek alóla.

27. De hogy meg ne botránkoztassuk õket, menj ki a tóra, vess horgot, és az elsõ halat, amely ráakad, húzd ki! Nyisd ki a száját, találsz benne egy sztátért. Vedd ki és add nekik oda értem és érted!"

“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina