1. Ez a Melkizedek - Sálem királya és a fölséges Isten papja - eléje ment a királyok legyõzése után hazatérõ Ábrahámnak, és megáldotta.

2. Ábrahám tizedet adott neki mindenbõl. A neve azt jelenti, hogy az igazságosság királya. Azonkívül Sálem királya volt, vagyis a békesség királya.

3. Nem ismerjük apját, anyját, családfáját, sem napjainak kezdetét vagy életének végét. Így az Isten Fiához hasonlítva marad pap mindörökké.

4. Gondoljátok meg, milyen nagy ember az, akinek õsatyánk, Ábrahám tizedet adott a zsákmány javából.

5. Lévi fiainak, mivel papi tisztet viselnek, szintén megvan a törvényes joguk rá, hogy a néptõl, vagyis testvéreiktõl, akik Ábrahám leszármazottai, tizedet szedjenek.

6. Õ viszont, aki nem az õ nemzetségükbõl származott, Ábrahámtól kapta a tizedet, és megáldotta azt, akinek az ígéret szólt.

7. Kétségtelen azonban, hogy a magasabb rangú áldja meg az alacsonyabb rangút.

8. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott meg az, akirõl tanúsítják, hogy él.

9. Sõt Ábrahámra való tekintettel mondhatjuk, hogy Lévi is, aki tizedet szed, szintén fizetett tizedet,

10. hiszen jelen volt õse ágyékában, amikor Melkizedek találkozott vele.

11. Ha a levita papság, amelynek szolgálata idején a nép a törvényt kapta, elvezetett volna a tökéletességre, mi szükség lett volna még rá, hogy más fõpap jöjjön, Melkizedek rendje szerint, nem pedig Áron nemzetségébõl?

12. A papság megváltozásával azonban szükségképpen megváltozott a törvény is.

13. Akirõl ugyanis ezeket mondjuk, az más törzsbõl való, amelybõl senki sem szolgált az oltárnál.

14. Hiszen köztudomású, hogy Urunk Júda törzsébõl származott, e törzzsel kapcsolatban pedig nem beszélt Mózes a papságról.

15. Még világosabb ez, hogyha Melkizedek módjára egy más pap lép föl,

16. aki nem a testi leszármazás törvénye alapján lett azzá, hanem a halhatatlan élet erejébõl.

17. A tanúság ugyanis így szólt róla: "Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint."

18. Ám ezzel a korábbi törvény megszûnt mint hatástalan és erõtlen,

19. a törvény tudniillik nem vezetett el a tökéletességre, csak elõkészítõje volt egy jobb reménynek, amely közelebb visz az Istenhez.

20. Annál is inkább, mivel ez nem történt eskü nélkül.

21. Amazok eskü nélkül lettek pappá, õ azonban annak erejével, aki így szólt hozzá: Megesküdött az Úr és nem bánja meg: te pap vagy mindörökké.

22. Ennek megfelelõen Jézus egy kiválóbb szövetség kezese lett.

23. Azonkívül õk nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg.

24. Õ viszont örökre megmarad, s így papsága örökké tart.

25. Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk.

26. Ilyen fõpap kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bûnösöktõl elkülönített, aki fölségesebb az egeknél.

27. Õ nem szorul rá, mint a többi fõpap, hogy naponként elõször a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bûneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor magát feláldozta.

28. A törvény tehát gyarló embereket rendelt fõpappá, az eskü szava azonban, amely a törvényt követte, magát az örökre tökéletes Fiút.

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina