1. To rekavši, zaputi se Isus sa svojim uèenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uðe Isus i njegovi uèenici.

2. A poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu èesto sastajao sa svojim uèenicima.

3. Juda onda uze èetu i od sveæenièkih glavara i farizeja sluge te doðe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem.

4. Znajuæi sve što æe s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: "Koga tražite?"

5. Odgovore mu: "Isusa Nazareæanina." Reèe im Isus: "Ja sam!" A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica.

6. Kad im dakle reèe: "Ja sam!" - oni ustuknuše i popadaše na zemlju.

7. Ponovno ih tada upita: "Koga tražite?" Oni odgovore: "Isusa Nazareæanina."

8. Isus odvrati: "Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu" -

9. da se ispuni rijeè koju reèe: "Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao."

10. A Šimun Petar isuèe maè koji je imao uza se pa udari slugu velikoga sveæenika i odsijeèe mu desno uho. Sluga se zvao Malho.

11. Nato Isus reèe Petru: "Djeni maè u korice! Èašu koju mi dade Otac zar da ne pijem?"

12. Tada èeta, zapovjednik i židovski sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše.

13. Odvedoše ga najprije Ani jer on bijaše tast Kajfe, velikoga sveæenika one godine.

14. Kajfa pak ono svjetova Židove: "Bolje da jedan èovjek umre za narod."

15. Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi uèenik. Taj uèenik bijaše poznat s velikim sveæenikom pa s Isusom uðe u dvorište velikoga sveæenika.

16. Petar osta vani kod vrata. Tada taj drugi uèenik, znanac velikoga sveæenika, iziðe i reèe vratarici te uvede Petra.

17. Nato æe sluškinja, vratarica, Petru: "Da nisi i ti od uèenika toga èovjeka?" On odvrati: "Nisam!"

18. A stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se.

19. Veliki sveæenik zapita Isusa o njegovim uèenicima i o njegovu nauku.

20. Odgovori mu Isus: "Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam nauèavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio.

21. Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio."

22. Na te njegove rijeèi jedan od nazoènih slugu pljusne Isusa govoreæi: "Tako li odgovaraš velikom sveæeniku?"

23. Odgovori mu Isus: "Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?"

24. Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom sveæeniku.

25. Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu: "Da nisi i ti od njegovih uèenika?" On zanijeka: "Nisam!"

26. Nato æe jedan od slugu velikog sveæenika, roðak onoga komu je Petar bio odsjekao uho: "Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?"

27. I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva.

28. Nato odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro. I oni ne uðoše da se ne okaljaju, veæ da mognu blagovati pashu.

29. Pilat tada iziðe pred njih i upita: "Kakvu tužbu iznosite protiv ovoga èovjeka?"

30. Odgovore mu: "Kad on ne bi bio zloèinac, ne bismo ga predali tebi."

31. Reèe im nato Pilat: "Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu." Odgovoriše mu Židovi: "Nama nije dopušteno nikoga pogubiti" -

32. da se ispuni rijeè Isusova kojom je oznaèio kakvom mu je smræu umrijeti.

33. Nato Pilat uðe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: "Ti li si židovski kralj?"

34. Isus odgovori: "Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?"

35. Pilat odvrati: "Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari sveæenièki predadoše te meni. Što si uèinio?"

36. Odgovori Isus: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde."

37. Nato mu reèe Pilat: "Ti si dakle kralj?" Isus odgovori: "Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedoèim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas."

38. Reèe mu Pilat: "Što je istina?"

39. Rekavši to, opet iziðe pred Židove i reèe im: "Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. A u vas je obièaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoæete li dakle da vam pustim kralja židovskoga?"

40. Povikaše nato opet: "Ne toga, nego Barabu!" A Baraba bijaše razbojnik.

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina