1. Jahve reèe Mojsiju:

2. "Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: 'Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš!

3. Svoje se majke i svoga oca svaki bojte! Subote moje držite! Ja sam Jahve, Bog vaš!

4. Ne obraæajte se na ništavila! Ne pravite sebi lijevanih kumira! Ja sam Jahve, Bog vaš!

5. Kad prinosite Jahvi žrtvu prièesnicu, prinesite je tako da budete primljeni.

6. Neka se pojede na dan kad je prinosite ili sutradan. Što preostane za prekosutra neka se spali na vatri.

7. Kad bi se jelo od toga jela treæi dan, bilo bi odvratno i žrtva ne bi bila primljena.

8. A onaj koji je ipak jede neka snosi posljedice svoje krivnje. Buduæi da je oskvrnuo ono što je Jahvi posveæeno, neka se takav odstrani iz svoga naroda.

9. Kad žetvu žanjete po svojoj zemlji, ne žanjite dokraja svoje njive; niti pabirèite ostatke poslije svoje žetve.

10. Ne paljetkuj svoga vinograda; ne kupi po svom vinogradu palih boba nego ih ostavljaj sirotinji i strancu! Ja sam Jahve, Bog vaš.

11. Nemojte krasti; nemojte lagati i varati svoga bližnjega.

12. Nemojte se krivo kleti mojim imenom i tako oskvrnjivati ime svoga Boga. Ja sam Jahve!

13. Ne iskorišæuj svoga bližnjega niti ga pljaèkaj! Radnikova zarada neka ne ostane pri tebi do jutra.

14. Nemoj psovati gluhoga niti pred slijepca stavljaj zapreku. Svoga se Boga boj! Ja sam Jahve!

15. Ne poèinjajte nepravde u osudama! Ne budi pristran prema neznatnome, niti popuštaj pred velikima; po pravdi sudi svome bližnjemu!

16. Ne raznosi klevete meðu svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga bližnjega. Ja sam Jahve!

17. Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako neæeš pasti u grijeh zbog njega.

18. Ne osveæuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ja sam Jahve!

19. Držite moje zapovijedi! Ne daj svome blagu da se pari s drugom vrstom. Svoga polja ne zasijavaj dvjema vrstama sjemena. Ne stavljaj na se odjeæe od dvije vrste tkanine.

20. Ako bi tko legao s ropkinjom koja je zaruèena za drugoga, a ona ne bude ni otkupljena ni osloboðena, treba ga kazniti, ali ne smræu, jer ona nije slobodna.

21. Neka on na ulazu u Šator sastanka prinese Jahvi žrtvu naknadnicu, to jest jednoga ovna kao žrtvu naknadnicu.

22. Neka sveæenik tim ovnom žrtve naknadnice izvrši nad tim èovjekom obred pomirenja pred Jahvom za poèinjeni grijeh. I grijeh koji je poèinio bit æe mu oprošten.

23. Kad uðete u zemlju i zasadite bilo kakvu voæku, smatrajte njezine plodove za neobrezane. Tri godine neka vam budu neobrezani: neka se ne jedu.

24. Èetvrte godine neka se svi njezini plodovi posvete na svetkovinu zahvale Jahvi.

25. Istom pete godine jedite njezin plod i ubirite sebi njezin urod. Ja sam Jahve, Bog vaš!

26. Ništa s krvlju nemojte jesti! Ne gatajte! Ne èarajte!

27. Ne zaokružujte kose na svojim sljepooènicama; ne šišajte okrajka svoje brade.

28. Ne urezujte zareza na svome tijelu za pokojnika; niti na sebi usijecajte kakvih biljega. Ja sam Jahve!

29. Ne obešèašæuj svoje kæeri dajuæi je za javnu bludnicu. Tako se zemlja neæe podati bludnosti niti æe se napuniti pokvarenošæu.

30. Držite moje subote; štujte moje Svetište. Ja sam Jahve!

31. Ne obraæajte se na zazivaèe duhova i vraèare; ne pitajte ih za savjet. Oni bi vas opoganili. Ja sam Jahve, Bog vaš!

32. Ustani pred sijedom glavom; poštuj lice starca; boj se svoga Boga. Ja sam Jahve!

33. Ako se stranac nastani u vašoj zemlji, nemojte ga ugnjetavati.

34. Stranac koji s vama boravi neka vam bude kao sunarodnjak; ljubi ga kao sebe samoga. TÓa i vi ste bili stranci u egipatskoj zemlji. Ja sam Jahve, Bog vaš.

35. Ne poèinjajte nepravde u osudama, u mjerama za duljinu, težinu i obujam.

36. Neka su vam mjerila toèna; utezi jednaki; efa prava; prav hin. Ja sam Jahve, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske.

37. Držite sve moje zakone i sve moje naredbe; vršite ih. Ja sam Jahve!'"

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina