1. David se odande uspe i nastani u engadskim gorskim skloništima.

2. Kad se Šaul vratio iz potjere za Filistejcima, javiše mu ovo: "David je u Engadskoj pustinji!"

3. Tada Šaul uze tri tisuæe odabranih ljudi iz svega Izraela i poðe da traži Davida i njegove ljude na istok od Litica divokoza.

4. Iduæi doðe k ovèjim torovima pokraj puta; ondje bijaše peæina i Šaul uðe da èuène; a David je sa svojim ljudima sjedio u dnu peæine.

5. I rekoše Davidu ljudi njegovi: "Evo dana za koji ti je rekao Jahve: 'Ja æu predati tvoga neprijatelja u tvoje ruke, postupaj s njim kako ti se mili!'" A David ustade i neprimjetno odsijeèe skut od Šaulova plašta.

6. Ali poslije zapeèe Davida savjest što je odsjekao skut od Šaulova plašta,

7. pa reèe svojim ljudima: "Oèuvao me Jahve da takvo što uèinim svome gospodaru, da dignem ruku na njega, jer je pomazanik Jahvin."

8. I David oštrim rijeèima ukori svoje ljude i ne dopusti im da ustanu na Šaula. A Šaul izaðe iz peæine i poðe svojim putem.

9. Zatim ustade David, iziðe iz peæine i vikne za Šaulom: "Gospodaru kralju!" A kad se Šaul obazre, David se baci nièice na zemlju i pokloni mu se.

10. Tada David reèe Šaulu: "Zašto slušaš ljude koji ti govore da David snuje tebi propast?

11. Gle, upravo u ovaj dan tvoje su oèi mogle vidjeti da te Jahve predao danas u moje ruke u ovoj peæini. Rekoše mi da te ubijem, ali te poštedjeh i rekoh: 'Neæu diæi svoje ruke na svoga gospodara, jer je Jahvin pomazanik.'

12. O, moj oèe, pogledaj i vidi skut od svoga plašta u mojoj ruci: odsjekao sam skut od tvoga plašta, a tebe nisam ubio; spoznaj i vidi da u mojoj ruci nema ni zlobe ni opaèine. Ja nisam zgriješio protiv tebe, a ti vrebaš na moj život da mi ga uzmeš!

13. Jahve neka sudi izmeðu mene i tebe, Jahve neka me osveti na tebi, ali se moja ruka neæe diæi na tebe.

14. Kako kaže stara poslovica: od nepravednika dolazi nepravda, i zato se moja ruka neæe diæi protiv tebe.

15. Za kim je izišao izraelski kralj? Za kim ideš u potjeru? Za mrtvim psom, za obiènom buhom!

16. Jahve neka bude sudac, on neka sudi izmeðu mene i tebe, neka ispita i brani moju stvar i neka mi pribavi pravdu: neka me izbavi iz tvoje ruke!"

17. Kad je David izgovorio te rijeèi Šaulu, odvrati Šaul: "Je li to tvoj glas, sine Davide?" I Šaul glasno zaplaka.

18. Zatim reèe Davidu: "Pravedniji si od mene jer ti si meni uèinio dobro, a ja sam tebi uèinio zlo.

19. A danas si okrunio svoju dobrotu prema meni, jer me Jahve predao u tvoje ruke, a ti me nisi ubio.

20. Kad se èovjek namjeri na svoga neprijatelja, pušta li ga da ide mirno svojim putem? Neka ti Jahve naplati za ono dobro što si mi danas uèinio!

21. Sada pouzdano znam da æeš zacijelo biti kralj i da æe se kraljevstvo nad Izraelom trajno održati u tvojoj ruci.

22. Zato mi se sada zakuni Jahvom da neæeš zatrti moga potomstva poslije mene i da neæeš izbrisati moga imena iz moga oèinskoga doma!"

23. David se zakle Šaulu, Šaul ode svojoj kuæi, a David se sa svojim ljudima vrati u gorska skloništa.

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina