Znaleziono 417 Wyniki dla: Andrev

 • kai panteV oi andreV tou oikou autou kai oi oikogeneiV kai oi argurwnhtoi ex allogenwn eqnwn perietemen autouV (Gênesis 17, 27)

 • anableyaV de toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou treiV andreV eisthkeisan epanw autou kai idwn prosedramen eiV sunanthsin autoiV apo thV quraV thV skhnhV autou kai prosekunhsen epi thn ghn (Gênesis 18, 2)

 • exanastanteV de ekeiqen oi andreV katebleyan epi proswpon sodomwn kai gomorraV abraam de suneporeueto met' autwn sumpropempwn autouV (Gênesis 18, 16)

 • kai apostreyanteV ekeiqen oi andreV hlqon eiV sodoma abraam de hn esthkwV enantion kuriou (Gênesis 18, 22)

 • pro tou koimhqhnai kai oi andreV thV polewV oi sodomitai periekuklwsan thn oikian apo neaniskou ewV presbuterou apaV o laoV ama (Gênesis 19, 4)

 • kai exekalounto ton lwt kai elegon proV auton pou eisin oi andreV oi eiselqonteV proV se thn nukta exagage autouV proV hmaV ina suggenwmeqa autoiV (Gênesis 19, 5)

 • ekteinanteV de oi andreV taV ceiraV eisespasanto ton lwt proV eautouV eiV ton oikon kai thn quran tou oikou apekleisan (Gênesis 19, 10)

 • eipan de oi andreV proV lwt estin tiV soi wde gambroi h uioi h qugatereV h ei tiV soi alloV estin en th polei exagage ek tou topou toutou (Gênesis 19, 12)

 • eipen de abraam peri sarraV thV gunaikoV autou oti adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV thV polewV di' authn apesteilen de abimelec basileuV gerarwn kai elaben thn sarran (Gênesis 20, 2)

 • kai efagon kai epion autoV kai oi andreV oi met' autou onteV kai ekoimhqhsan kai anastaV prwi eipen ekpemyate me ina apelqw proV ton kurion mou (Gênesis 24, 54)

 • ephrwthsan de oi andreV tou topou peri rebekkaV thV gunaikoV autou kai eipen adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV tou topou peri rebekkaV oti wraia th oyei hn (Gênesis 26, 7)

 • kai anestreyan oi aggeloi proV iakwb legonteV hlqomen proV ton adelfon sou hsau kai idou autoV ercetai eiV sunanthsin soi kai tetrakosioi andreV met' autou (Gênesis 32, 7)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina