Znaleziono 996 Wyniki dla: Basileuv

 • kai ekaqisen o basileuV epi thn kaqedran autou wV apax kai apax epi thV kaqedraV para toicon kai proefqasen ton iwnaqan kai ekaqisen abennhr ek plagiwn saoul kai epeskeph o topoV dauid (I Samuel 20, 25)

 • kai eipen dauid tw ierei o basileuV entetaltai moi rhma shmeron kai eipen moi mhdeiV gnwtw to rhma peri ou egw apostellw se kai uper ou entetalmai soi kai toiV paidarioiV diamemarturhmai en tw topw tw legomenw qeou pistiV fellani alemwni (I Samuel 21, 3)

 • kai eipan oi paideV agcouV proV auton ouci outoV dauid o basileuV thV ghV ouci toutw exhrcon ai coreuousai legousai epataxen saoul en ciliasin autou kai dauid en muriasin autou (I Samuel 21, 12)

 • kai apesteilen o basileuV kalesai ton abimelec uion acitwb kai pantaV touV uiouV tou patroV autou touV iereiV touV en nomba kai paregenonto panteV proV ton basilea (I Samuel 22, 11)

 • h shmeron hrgmai erwtan autw dia tou qeou mhdamwV mh dotw o basileuV kata tou doulou autou logon kai ef' olon ton oikon tou patroV mou oti ouk hdei o douloV o soV en pasin toutoiV rhma mikron h mega (I Samuel 22, 15)

 • kai eipen o basileuV saoul qanatw apoqanh abimelec su kai paV o oikoV tou patroV sou (I Samuel 22, 16)

 • kai eipen o basileuV toiV paratrecousin toiV efesthkosin ep' auton prosagagete kai qanatoute touV iereiV tou kuriou oti h ceir autwn meta dauid kai oti egnwsan oti feugei autoV kai ouk apekaluyan to wtion mou kai ouk eboulhqhsan oi paideV tou basilewV epenegkein taV ceiraV autwn apanthsai eiV touV iereiV kuriou (I Samuel 22, 17)

 • kai eipen o basileuV tw dwhk epistrefou su kai apanta eiV touV iereiV kai epestrafh dwhk o suroV kai eqanatwsen touV iereiV kuriou en th hmera ekeinh triakosiouV kai pente andraV pantaV airontaV efoud (I Samuel 22, 18)

 • kai nun akousatw dh o kurioV mou o basileuV to rhma tou doulou autou ei o qeoV episeiei se ep' eme osfranqeih qusiaV sou kai ei uioi anqrwpwn epikataratoi outoi enwpion kuriou oti exebalon me shmeron mh esthrisqai en klhronomia kuriou legonteV poreuou douleue qeoiV eteroiV (I Samuel 26, 19)

 • kai nun mh pesoi to aima mou epi thn ghn ex enantiaV proswpou kuriou oti exelhluqen o basileuV israhl zhtein thn yuchn mou kaqwV katadiwkei o nuktikorax en toiV oresin (I Samuel 26, 20)

 • kai eipen auth o basileuV mh fobou eipon tina eorakaV kai eipen autw qeouV eoraka anabainontaV ek thV ghV (I Samuel 28, 13)

 • kai eipen dauid proV iwab kai proV panta ton laon ton met' autou diarrhxate ta imatia umwn kai perizwsasqe sakkouV kai koptesqe emprosqen abennhr kai o basileuV dauid eporeueto opisw thV klinhV (II Samuel 3, 31)


“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina