Znaleziono 6968 Wyniki dla: Epi

 • kai eidon kai hkousa enoV aggelou petwmenou en mesouranhmati legontoV fwnh megalh ouai ouai ouai toiV katoikousin epi thV ghV ek twn loipwn fwnwn thV salpiggoV twn triwn aggelwn twn mellontwn salpizein (Apocalipse 8, 13)

 • kai erreqh autaiV ina mh adikhswsin ton corton thV ghV oude pan clwron oude pan dendron ei mh touV anqrwpouV monouV oitineV ouk ecousin thn sfragida tou qeou epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 9, 4)

 • kai en taiV hmeraiV ekeinaiV zhthsousin oi anqrwpoi ton qanaton kai ouc eurhsousin auton kai epiqumhsousin apoqanein kai feuxetai o qanatoV ap autwn (Apocalipse 9, 6)

 • kai ta omoiwmata twn akridwn omoia ippoiV htoimasmenoiV eiV polemon kai epi taV kefalaV autwn wV stefanoi omoioi crusw kai ta proswpa autwn wV proswpa anqrwpwn (Apocalipse 9, 7)

 • legousan tw ektw aggelw oV eice thn salpigga luson touV tessaraV aggelouV touV dedemenouV epi tw potamw tw megalw eufrath (Apocalipse 9, 14)

 • kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai iriV epi thV kefalhV kai to proswpon autou wV o hlioV kai oi podeV autou wV stuloi puroV (Apocalipse 10, 1)

 • kai eicen en th ceiri autou biblaridion anewgmenon kai eqhken ton poda autou ton dexion epi thn qalassan ton de euwnumon epi thn ghn (Apocalipse 10, 2)

 • kai o aggeloV on eidon estwta epi thV qalasshV kai epi thV ghV hren thn ceira autou eiV ton ouranon (Apocalipse 10, 5)

 • kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblaridion to hnewgmenon en th ceiri aggelou tou estwtoV epi thV qalasshV kai epi thV ghV (Apocalipse 10, 8)

 • kai elabon to biblaridion ek thV ceiroV tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou wV meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou (Apocalipse 10, 10)

 • kai legei moi dei se palin profhteusai epi laoiV kai eqnesin kai glwssaiV kai basileusin polloiV (Apocalipse 10, 11)

 • outoi ecousin exousian kleisai ton ouranon ina mh brech uetoV en hmeraiV autwn thV profhteiaV kai exousian ecousin epi twn udatwn strefein auta eiV aima kai pataxai thn ghn pash plhgh osakiV ean qelhswsin (Apocalipse 11, 6)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina