Znaleziono 109 Wyniki dla: Katoikountav

 • kai anastreyanteV hlqosan epi thn phghn thV krisewV auth estin kadhV kai katekoyan pantaV touV arcontaV amalhk kai touV amorraiouV touV katoikountaV en asasanqamar (Gênesis 14, 7)

 • kai katestreyen taV poleiV tautaV kai pasan thn perioikon kai pantaV touV katoikountaV en taiV polesin kai panta ta anatellonta ek thV ghV (Gênesis 19, 25)

 • hkousan eqnh kai wrgisqhsan wdineV elabon katoikountaV fulistiim (Êxodo 15, 14)

 • kai exhnegkan ekstasin thV ghV hn kateskeyanto authn proV touV uiouV israhl legonteV thn ghn hn parhlqomen authn kataskeyasqai gh katesqousa touV katoikountaV ep' authV estin paV o laoV on ewrakamen en auth andreV upermhkeiV (Números 13, 32)

 • kai hmeiV enoplisamenoi profulakh proteroi twn uiwn israhl ewV an agagwmen autouV eiV ton eautwn topon kai katoikhsei h aposkeuh hmwn en polesin teteicismenaiV dia touV katoikountaV thn ghn (Números 32, 17)

 • kai apoleite pantaV touV katoikountaV en th gh pro proswpou umwn kai exareite taV skopiaV autwn kai panta ta eidwla ta cwneuta autwn apoleite auta kai pasaV taV sthlaV autwn exareite (Números 33, 52)

 • kai apoleite pantaV touV katoikountaV thn ghn kai katoikhsete en auth umin gar dedwka thn ghn autwn en klhrw (Números 33, 53)

 • ean de mh apoleshte touV katoikountaV epi thV ghV apo proswpou umwn kai estai ouV ean kataliphte ex autwn skolopeV en toiV ofqalmoiV umwn kai bolideV en taiV pleuraiV umwn kai ecqreusousin epi thV ghV ef' hn umeiV katoikhsete (Números 33, 55)

 • kai parhlqomen touV adelfouV hmwn uiouV hsau touV katoikountaV en shir para thn odon thn araba apo ailwn kai apo gasiwngaber kai epistreyanteV parhlqomen odon erhmon mwab (Deuteronômio 2, 8)

 • exhlqosan andreV paranomoi ex umwn kai apesthsan pantaV touV katoikountaV thn polin autwn legonteV poreuqwmen kai latreuswmen qeoiV eteroiV ouV ouk hdeite (Deuteronômio 13, 14)

 • anairwn aneleiV pantaV touV katoikountaV en th polei ekeinh en fonw macairaV anaqemati anaqematieite authn kai panta ta en auth (Deuteronômio 13, 16)

 • kai egenhqhsan oi pesonteV en th hmera ekeinh apo androV kai ewV gunaikoV dwdeka ciliadeV pantaV touV katoikountaV gai (Josué 8, 25)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina