Znaleziono 938 Wyniki dla: egeneto

 • hnika d' an etekon ta probata ouk etiqei egeneto de ta ashma tou laban ta de epishma tou iakwb (Gênesis 30, 42)

 • kai eplouthsen o anqrwpoV sfodra sfodra kai egeneto autw kthnh polla kai boeV kai paideV kai paidiskai kai kamhloi kai onoi (Gênesis 30, 43)

 • kai egeneto hnika enekisswn ta probata kai eidon toiV ofqalmoiV auta en tw upnw kai idou oi tragoi kai oi krioi anabainonteV hsan epi ta probata kai taV aigaV dialeukoi kai poikiloi kai spodoeideiV rantoi (Gênesis 31, 10)

 • egeneto de en th hmera th trith ote hsan en tw ponw elabon oi duo uioi iakwb sumewn kai leui oi adelfoi dinaV ekastoV thn macairan autou kai eishlqon eiV thn polin asfalwV kai apekteinan pan arsenikon (Gênesis 34, 25)

 • kai exhren israhl ek sikimwn kai egeneto foboV qeou epi taV poleiV taV kuklw autwn kai ou katediwxan opisw twn uiwn israhl (Gênesis 35, 5)

 • aparaV de iakwb ek baiqhl ephxen thn skhnhn autou epekeina tou purgou gader egeneto de hnika hggisen cabraqa eiV ghn elqein efraqa eteken rachl kai edustokhsen en tw toketw (Gênesis 35, 16)

 • egeneto de en tw sklhrwV authn tiktein eipen auth h maia qarsei kai gar outoV soi estin uioV (Gênesis 35, 17)

 • egeneto de en tw afienai authn thn yuchn apeqnhsken gar ekalesen to onoma autou uioV odunhV mou o de pathr ekalesen auton beniamin (Gênesis 35, 18)

 • egeneto de hnika katwkhsen israhl en th gh ekeinh eporeuqh roubhn kai ekoimhqh meta ballaV thV pallakhV tou patroV autou kai hkousen israhl kai ponhron efanh enantion autou hsan de oi uioi iakwb dwdeka (Gênesis 35, 22)

 • egeneto de hnika hlqen iwshf proV touV adelfouV autou exedusan ton iwshf ton citwna ton poikilon ton peri auton (Gênesis 37, 23)

 • egeneto de en tw kairw ekeinw katebh ioudaV apo twn adelfwn autou kai afiketo ewV proV anqrwpon tina odollamithn w onoma iraV (Gênesis 38, 1)

 • egeneto de hr prwtotokoV iouda ponhroV enantion kuriou kai apekteinen auton o qeoV (Gênesis 38, 7)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina