Znaleziono 2420 Wyniki dla: estin

 • eipen de o qeoV israhl en oramati thV nuktoV eipaV iakwb iakwb o de eipen ti estin (Gênesis 46, 2)

 • ean oun kalesh umaV faraw kai eiph umin ti to ergon umwn estin (Gênesis 46, 33)

 • ereite andreV kthnotrofoi esmen oi paideV sou ek paidoV ewV tou nun kai hmeiV kai oi patereV hmwn ina katoikhshte en gh gesem arabia bdelugma gar estin aiguptioiV paV poimhn probatwn (Gênesis 46, 34)

 • eipan de tw faraw paroikein en th gh hkamen ou gar estin nomh toiV kthnesin twn paidwn sou eniscusen gar o limoV en gh canaan nun oun katoikhsomen oi paideV sou en gh gesem (Gênesis 47, 4)

 • idou h gh aiguptou enantion sou estin en th beltisth gh katoikison ton patera sou kai touV adelfouV sou (Gênesis 47, 6)

 • egw de hnika hrcomhn ek mesopotamiaV thV suriaV apeqanen rachl h mhthr sou en gh canaan eggizontoV mou kata ton ippodromon cabraqa thV ghV tou elqein efraqa kai katwruxa authn en th odw tou ippodromou auth estin baiqleem (Gênesis 48, 7)

 • kai eipen autoiV egw prostiqemai proV ton emon laon qayate me meta twn paterwn mou en tw sphlaiw o estin en tw agrw efrwn tou cettaiou (Gênesis 49, 29)

 • kai paregenonto ef' alwna atad o estin peran tou iordanou kai ekoyanto auton kopeton megan kai iscuron sfodra kai epoihsen to penqoV tw patri autou epta hmeraV (Gênesis 50, 10)

 • kai eidon oi katoikoi thV ghV canaan to penqoV en alwni atad kai eipan penqoV mega touto estin toiV aiguptioiV dia touto ekalesen to onoma autou penqoV aiguptou o estin peran tou iordanou (Gênesis 50, 11)

 • kai epesthsen autoiV epistataV twn ergwn ina kakwswsin autouV en toiV ergoiV kai wkodomhsan poleiV ocuraV tw faraw thn te piqwm kai ramessh kai wn h estin hliou poliV (Êxodo 1, 11)

 • wV de eiden kurioV oti prosagei idein ekalesen auton kurioV ek tou batou legwn mwush mwush o de eipen ti estin (Êxodo 3, 4)

 • kai eipen mh eggishV wde lusai to upodhma ek twn podwn sou o gar topoV en w su esthkaV gh agia estin (Êxodo 3, 5)


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina