Znaleziono 2420 Wyniki dla: estin

 • kai eipen o qeoV palin proV mwushn outwV ereiV toiV uioiV israhl kurioV o qeoV twn paterwn umwn qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb apestalken me proV umaV touto mou estin onoma aiwnion kai mnhmosunon genewn geneaiV (Êxodo 3, 15)

 • eipen de autw kurioV ti touto estin to en th ceiri sou o de eipen rabdoV (Êxodo 4, 2)

 • kai eipen faraw tiV estin ou eisakousomai thV fwnhV autou wste exaposteilai touV uiouV israhl ouk oida ton kurion kai ton israhl ouk exapostellw (Êxodo 5, 2)

 • o de eipen eiV aurion eipen oun wV eirhkaV ina eidhV oti ouk estin alloV plhn kuriou (Êxodo 8, 6)

 • eipan oun oi epaoidoi tw faraw daktuloV qeou estin touto kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurioV (Êxodo 8, 15)

 • en tw gar nun kairw egw exapostellw panta ta sunanthmata mou eiV thn kardian sou kai twn qerapontwn sou kai tou laou sou in' eidhV oti ouk estin wV egw alloV en pash th gh (Êxodo 9, 14)

 • nun oun kataspeuson sunagagein ta kthnh sou kai osa soi estin en tw pediw panteV gar oi anqrwpoi kai ta kthnh osa an eureqh en tw pediw kai mh eiselqh eiV oikian pesh de ep' auta h calaza teleuthsei (Êxodo 9, 19)

 • kai legei mwushV sun toiV neaniskoiV kai presbuteroiV poreusomeqa sun toiV uioiV kai qugatrasin kai probatoiV kai bousin hmwn estin gar eorth kuriou tou qeou hmwn (Êxodo 10, 9)

 • o mhn outoV umin arch mhnwn prwtoV estin umin en toiV mhsin tou eniautou (Êxodo 12, 2)

 • outwV de fagesqe auto ai osfueV umwn periezwsmenai kai ta upodhmata en toiV posin umwn kai ai bakthriai en taiV cersin umwn kai edesqe auto meta spoudhV pasca estin kuriw (Êxodo 12, 11)

 • lhmyesqe de desmhn usswpou kai bayanteV apo tou aimatoV tou para thn quran kaqixete thV fliaV kai ep' amfoterwn twn staqmwn apo tou aimatoV o estin para thn quran umeiV de ouk exeleusesqe ekastoV thn quran tou oikou autou ewV prwi (Êxodo 12, 22)

 • nuktoV profulakh estin tw kuriw wste exagagein autouV ek ghV aiguptou ekeinh h nux auth profulakh kuriw wste pasi toiV uioiV israhl einai eiV geneaV autwn (Êxodo 12, 42)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina