Znaleziono 2420 Wyniki dla: estin

 • kai exhgerqh iakwb apo tou upnou autou kai eipen oti estin kurioV en tw topw toutw egw de ouk hdein (Gênesis 28, 16)

 • kai efobhqh kai eipen wV foberoV o topoV outoV ouk estin touto all' h oikoV qeou kai auth h pulh tou ouranou (Gênesis 28, 17)

 • kai eipen iakwb eti estin hmera pollh oupw wra sunacqhnai ta kthnh potisanteV ta probata apelqonteV boskete (Gênesis 29, 7)

 • kai anhggeilen th rachl oti adelfoV tou patroV authV estin kai oti uioV rebekkaV estin kai dramousa aphggeilen tw patri authV kata ta rhmata tauta (Gênesis 29, 12)

 • eipen de laban tw iakwb oti gar adelfoV mou ei ou douleuseiV moi dwrean apaggeilon moi tiV o misqoV sou estin (Gênesis 29, 15)

 • eipen de laban ouk estin outwV en tw topw hmwn dounai thn newteran prin h thn presbuteran (Gênesis 29, 26)

 • kai eipen leia edwken o qeoV ton misqon mou anq' ou edwka thn paidiskhn mou tw andri mou kai ekalesen to onoma autou issacar o estin misqoV (Gênesis 30, 18)

 • kai epakousetai moi h dikaiosunh mou en th hmera th aurion oti estin o misqoV mou enwpion sou pan o ean mh h ranton kai dialeukon en taiV aixin kai faion en toiV arnasin keklemmenon estai par' emoi (Gênesis 30, 33)

 • kai eipen autaiV orw egw to proswpon tou patroV umwn oti ouk estin proV emou wV ecqeV kai trithn hmeran o de qeoV tou patroV mou hn met' emou (Gênesis 31, 5)

 • kai eipen moi o aggeloV tou qeou kaq' upnon iakwb egw de eipa ti estin (Gênesis 31, 11)

 • kai apokriqeisa rachl kai leia eipan autw mh estin hmin eti meriV h klhronomia en tw oikw tou patroV hmwn (Gênesis 31, 14)

 • epignwqi ti estin twn swn par' emoi kai labe kai ouk epegnw par' autw ouqen kai eipen autw iakwb par' w ean eurhV touV qeouV sou ou zhsetai enantion twn adelfwn hmwn ouk hdei de iakwb oti rachl h gunh autou ekleyen autouV (Gênesis 31, 32)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina