Znaleziono 2420 Wyniki dla: estin

 • kai eipen tw patri authV mh barewV fere kurie ou dunamai anasthnai enwpion sou oti to kat' eqismon twn gunaikwn moi estin hreunhsen de laban en olw tw oikw kai ouc euren ta eidwla (Gênesis 31, 35)

 • apokriqeiV de laban eipen tw iakwb ai qugatereV qugatereV mou kai oi uioi uioi mou kai ta kthnh kthnh mou kai panta osa su oraV ema estin kai twn qugaterwn mou ti poihsw tautaiV shmeron h toiV teknoiV autwn oiV etekon (Gênesis 31, 43)

 • nun oun deuro diaqwmeqa diaqhkhn egw kai su kai estai eiV marturion ana meson emou kai sou eipen de autw idou ouqeiV meq' hmwn estin ide o qeoV martuV ana meson emou kai sou (Gênesis 31, 44)

 • ei tapeinwseiV taV qugateraV mou ei lhmyh gunaikaV epi taiV qugatrasin mou ora ouqeiV meq' hmwn estin (Gênesis 31, 50)

 • eipen de autw ti to onoma sou estin o de eipen iakwb (Gênesis 32, 28)

 • eneken toutou ou mh fagwsin oi uioi israhl to neuron o enarkhsen o estin epi tou platouV tou mhrou ewV thV hmeraV tauthV oti hyato tou platouV tou mhrou iakwb tou neurou kai enarkhsen (Gênesis 32, 33)

 • kai anableyaV eiden taV gunaikaV kai ta paidia kai eipen ti tauta soi estin o de eipen ta paidia oiV hlehsen o qeoV ton paida sou (Gênesis 33, 5)

 • kai eipen ti tauta soi estin pasai ai parembolai autai aiV aphnthka o de eipen ina eurh o paiV sou carin enantion sou kurie (Gênesis 33, 8)

 • eipen de hsau estin moi polla adelfe estw soi ta sa (Gênesis 33, 9)

 • labe taV eulogiaV mou aV hnegka soi oti hlehsen me o qeoV kai estin moi panta kai ebiasato auton kai elaben (Gênesis 33, 11)

 • kai hlqen iakwb eiV salhm polin sikimwn h estin en gh canaan ote hlqen ek thV mesopotamiaV suriaV kai parenebalen kata proswpon thV polewV (Gênesis 33, 18)

 • kai eipan autoiV sumewn kai leui oi adelfoi dinaV uioi de leiaV ou dunhsomeqa poihsai to rhma touto dounai thn adelfhn hmwn anqrwpw oV ecei akrobustian estin gar oneidoV hmin (Gênesis 34, 14)


“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina