Znaleziono 1248 Wyniki dla: idou

 • kai erousin umin idou wde h idou ekei mh apelqhte mhde diwxhte (São Lucas 17, 23)

 • eipen de o petroV idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi (São Lucas 18, 28)

 • paralabwn de touV dwdeka eipen proV autouV idou anabainomen eiV ierosoluma kai telesqhsetai panta ta gegrammena dia twn profhtwn tw uiw tou anqrwpou (São Lucas 18, 31)

 • kai idou anhr onomati kaloumenoV zakcaioV kai autoV hn arcitelwnhV kai outoV hn plousioV (São Lucas 19, 2)

 • staqeiV de zakcaioV eipen proV ton kurion idou ta hmish twn uparcontwn mou kurie didwmi toiV ptwcoiV kai ei tinoV ti esukofanthsa apodidwmi tetraploun (São Lucas 19, 8)

 • kai eteroV hlqen legwn kurie idou h mna sou hn eicon apokeimenhn en soudariw (São Lucas 19, 20)

 • o de eipen autoiV idou eiselqontwn umwn eiV thn polin sunanthsei umin anqrwpoV keramion udatoV bastazwn akolouqhsate autw eiV thn oikian ou eisporeuetai (São Lucas 22, 10)

 • plhn idou h ceir tou paradidontoV me met emou epi thV trapezhV (São Lucas 22, 21)

 • eipen de o kurioV simwn simwn idou o satanaV exhthsato umaV tou siniasai wV ton siton (São Lucas 22, 31)

 • oi de eipon kurie idou macairai wde duo o de eipen autoiV ikanon estin (São Lucas 22, 38)

 • eti de autou lalountoV idou ocloV kai o legomenoV ioudaV eiV twn dwdeka prohrceto autwn kai hggisen tw ihsou filhsai auton (São Lucas 22, 47)

 • eipen proV autouV proshnegkate moi ton anqrwpon touton wV apostrefonta ton laon kai idou egw enwpion umwn anakrinaV ouden euron en tw anqrwpw toutw aition wn kathgoreite kat autou (São Lucas 23, 14)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina