Znaleziono 1248 Wyniki dla: idou

 • all oude hrwdhV anepemya gar umaV proV auton kai idou ouden axion qanatou estin pepragmenon autw (São Lucas 23, 15)

 • oti idou ercontai hmerai en aiV erousin makariai ai steirai kai koiliai ai ouk egennhsan kai mastoi oi ouk eqhlasan (São Lucas 23, 29)

 • kai idou anhr onomati iwshf bouleuthV uparcwn anhr agaqoV kai dikaioV (São Lucas 23, 50)

 • kai egeneto en tw diaporeisqai autaV peri toutou kai idou duo andreV epesthsan autaiV en esqhsesin astraptousaiV (São Lucas 24, 4)

 • kai idou duo ex autwn hsan poreuomenoi en auth th hmera eiV kwmhn apecousan stadiouV exhkonta apo ierousalhm h onoma emmaouV (São Lucas 24, 13)

 • kai idou egw apostellw thn epaggelian tou patroV mou ef umaV umeiV de kaqisate en th polei ierousalhm ewV ou endushsqe dunamin ex uyouV (São Lucas 24, 49)

 • ouc umeiV legete oti eti tetramhnon estin kai o qerismoV ercetai idou legw umin eparate touV ofqalmouV umwn kai qeasasqe taV cwraV oti leukai eisin proV qerismon hdh (São João 4, 35)

 • mh fobou qugater siwn idou o basileuV sou ercetai kaqhmenoV epi pwlon onou (São João 12, 15)

 • idou ercetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastoV eiV ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monoV oti o pathr met emou estin (São João 16, 32)

 • ihsouV oun idwn thn mhtera kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mhtri autou gunai idou o uioV sou (São João 19, 26)

 • eita legei tw maqhth idou h mhthr sou kai ap ekeinhV thV wraV elaben authn o maqhthV eiV ta idia (São João 19, 27)

 • kai wV atenizonteV hsan eiV ton ouranon poreuomenou autou kai idou andreV duo pareisthkeisan autoiV en esqhti leukh (Atos dos Apóstolos 1, 10)


“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina