Znaleziono 688 Wyniki dla: onoma

 • exhlqen de o uioV o prwtotokoV purrakhV oloV wsei dora dasuV epwnomasen de to onoma autou hsau (Gênesis 25, 25)

 • kai meta touto exhlqen o adelfoV autou kai h ceir autou epeilhmmenh thV pternhV hsau kai ekalesen to onoma autou iakwb isaak de hn etwn exhkonta ote eteken autouV rebekka (Gênesis 25, 26)

 • kai eipen hsau tw iakwb geuson me apo tou eyematoV tou purrou toutou oti ekleipw dia touto eklhqh to onoma autou edwm (Gênesis 25, 30)

 • kai emacesanto oi poimeneV gerarwn meta twn poimenwn isaak faskonteV autwn einai to udwr kai ekalesen to onoma tou freatoV adikia hdikhsan gar auton (Gênesis 26, 20)

 • aparaV de isaak ekeiqen wruxen frear eteron ekrinonto de kai peri ekeinou kai epwnomasen to onoma autou ecqria (Gênesis 26, 21)

 • aparaV de ekeiqen wruxen frear eteron kai ouk emacesanto peri autou kai epwnomasen to onoma autou eurucwria legwn dioti nun eplatunen kurioV hmin kai huxhsen hmaV epi thV ghV (Gênesis 26, 22)

 • kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai epekalesato to onoma kuriou kai ephxen ekei thn skhnhn autou wruxan de ekei oi paideV isaak frear (Gênesis 26, 25)

 • kai ekalesen auto orkoV dia touto onoma th polei frear orkou ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 26, 33)

 • kai eipen dikaiwV eklhqh to onoma autou iakwb epterniken gar me hdh deuteron touto ta te prwtotokia mou eilhfen kai nun eilhfen thn eulogian mou kai eipen hsau tw patri autou ouc upelipw moi eulogian pater (Gênesis 27, 36)

 • kai ekalesen iakwb to onoma tou topou ekeinou oikoV qeou kai oulamlouV hn onoma th polei to proteron (Gênesis 28, 19)

 • egeneto de wV hkousen laban to onoma iakwb tou uiou thV adelfhV autou edramen eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai eishgagen auton eiV ton oikon autou kai dihghsato tw laban pantaV touV logouV toutouV (Gênesis 29, 13)

 • tw de laban duo qugatereV onoma th meizoni leia kai onoma th newtera rachl (Gênesis 29, 16)


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina