Znaleziono 688 Wyniki dla: onoma

 • kai ebasileusen en edwm balak uioV tou bewr kai onoma th polei autou dennaba (Gênesis 36, 32)

 • apeqanen de asom kai ebasileusen ant' autou adad uioV barad o ekkoyaV madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim (Gênesis 36, 35)

 • apeqanen de balaennwn uioV acobwr kai ebasileusen ant' autou arad uioV barad kai onoma th polei autou fogwr onoma de th gunaiki autou maitebehl qugathr matraiq uiou maizoob (Gênesis 36, 39)

 • egeneto de en tw kairw ekeinw katebh ioudaV apo twn adelfwn autou kai afiketo ewV proV anqrwpon tina odollamithn w onoma iraV (Gênesis 38, 1)

 • kai eiden ekei ioudaV qugatera anqrwpou cananaiou h onoma saua kai elaben authn kai eishlqen proV authn (Gênesis 38, 2)

 • kai sullabousa eteken uion kai ekalesen to onoma autou hr (Gênesis 38, 3)

 • kai sullabousa eti eteken uion kai ekalesen to onoma autou aunan (Gênesis 38, 4)

 • kai prosqeisa eti eteken uion kai ekalesen to onoma autou shlwm auth de hn en casbi hnika eteken autouV (Gênesis 38, 5)

 • kai elaben ioudaV gunaika hr tw prwtotokw autou h onoma qamar (Gênesis 38, 6)

 • wV de episunhgagen thn ceira kai euquV exhlqen o adelfoV autou h de eipen ti diekoph dia se fragmoV kai ekalesen to onoma autou fareV (Gênesis 38, 29)

 • kai meta touto exhlqen o adelfoV autou ef' w hn epi th ceiri autou to kokkinon kai ekalesen to onoma autou zara (Gênesis 38, 30)

 • kai ekalesen faraw to onoma iwshf yonqomfanhc kai edwken autw thn asenneq qugatera petefrh ierewV hliou polewV autw gunaika (Gênesis 41, 45)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina