Znaleziono 1603 Wyniki dla: umwn

 • kai apestreyan ton te mwushn kai aarwn proV faraw kai eipen autoiV poreuesqe kai latreusate tw qew umwn tineV de kai tineV eisin oi poreuomenoi (Êxodo 10, 8)

 • kai eipen proV autouV estw outwV kurioV meq' umwn kaqoti apostellw umaV mh kai thn aposkeuhn umwn idete oti ponhria prokeitai umin (Êxodo 10, 10)

 • katespeuden de faraw kalesai mwushn kai aarwn legwn hmarthka enantion kuriou tou qeou umwn kai eiV umaV (Êxodo 10, 16)

 • prosdexasqe oun mou thn amartian eti nun kai proseuxasqe proV kurion ton qeon umwn kai perieletw ap' emou ton qanaton touton (Êxodo 10, 17)

 • kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn legwn badizete latreusate kuriw tw qew umwn plhn twn probatwn kai twn bown upolipesqe kai h aposkeuh umwn apotrecetw meq' umwn (Êxodo 10, 24)

 • eipen de kurioV proV mwushn ouk eisakousetai umwn faraw ina plhqunwn plhqunw mou ta shmeia kai ta terata en gh aiguptw (Êxodo 11, 9)

 • outwV de fagesqe auto ai osfueV umwn periezwsmenai kai ta upodhmata en toiV posin umwn kai ai bakthriai en taiV cersin umwn kai edesqe auto meta spoudhV pasca estin kuriw (Êxodo 12, 11)

 • kai estai h hmera umin auth mnhmosunon kai eortasete authn eorthn kuriw eiV pasaV taV geneaV umwn nomimon aiwnion eortasete authn (Êxodo 12, 14)

 • epta hmeraV azuma edesqe apo de thV hmeraV thV prwthV afanieite zumhn ek twn oikiwn umwn paV oV an fagh zumhn exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ex israhl apo thV hmeraV thV prwthV ewV thV hmeraV thV ebdomhV (Êxodo 12, 15)

 • kai fulaxesqe thn entolhn tauthn en gar th hmera tauth exaxw thn dunamin umwn ek ghV aiguptou kai poihsete thn hmeran tauthn eiV geneaV umwn nomimon aiwnion (Êxodo 12, 17)

 • epta hmeraV zumh ouc eureqhsetai en taiV oikiaiV umwn paV oV an fagh zumwton exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek sunagwghV israhl en te toiV geiwraiV kai autocqosin thV ghV (Êxodo 12, 19)

 • pan zumwton ouk edesqe en panti de katoikhthriw umwn edesqe azuma (Êxodo 12, 20)


“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina