Znaleziono 1603 Wyniki dla: umwn

 • ekalesen de mwushV pasan gerousian uiwn israhl kai eipen proV autouV apelqonteV labete umin eautoiV probaton kata suggeneiaV umwn kai qusate to pasca (Êxodo 12, 21)

 • kai pareleusetai kurioV pataxai touV aiguptiouV kai oyetai to aima epi thV fliaV kai ep' amfoterwn twn staqmwn kai pareleusetai kurioV thn quran kai ouk afhsei ton oleqreuonta eiselqein eiV taV oikiaV umwn pataxai (Êxodo 12, 23)

 • kai estai ean legwsin proV umaV oi uioi umwn tiV h latreia auth (Êxodo 12, 26)

 • kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn nuktoV kai eipen autoiV anasthte kai exelqate ek tou laou mou kai umeiV kai oi uioi israhl badizete kai latreusate kuriw tw qew umwn kaqa legete (Êxodo 12, 31)

 • kai ta probata kai touV boaV umwn analabonteV poreuesqe euloghsate de kame (Êxodo 12, 32)

 • kai elaben mwushV ta osta iwshf meq' eautou orkw gar wrkisen iwshf touV uiouV israhl legwn episkoph episkeyetai umaV kurioV kai sunanoisete mou ta osta enteuqen meq' umwn (Êxodo 13, 19)

 • kurioV polemhsei peri umwn kai umeiV sighsete (Êxodo 14, 14)

 • kai prwi oyesqe thn doxan kuriou en tw eisakousai ton goggusmon umwn epi tw qew hmeiV de ti esmen oti diagogguzete kaq' hmwn (Êxodo 16, 7)

 • kai eipen mwushV en tw didonai kurion umin esperaV krea fagein kai artouV to prwi eiV plhsmonhn dia to eisakousai kurion ton goggusmon umwn on umeiV diagogguzete kaq' hmwn hmeiV de ti esmen ou gar kaq' hmwn o goggusmoV umwn estin all' h kata tou qeou (Êxodo 16, 8)

 • eipen de mwushV proV aarwn eipon pash sunagwgh uiwn israhl proselqate enantion tou qeou eisakhkoen gar umwn ton goggusmon (Êxodo 16, 9)

 • eisakhkoa ton goggusmon twn uiwn israhl lalhson proV autouV legwn to proV esperan edesqe krea kai to prwi plhsqhsesqe artwn kai gnwsesqe oti egw kurioV o qeoV umwn (Êxodo 16, 12)

 • touto to rhma o sunetaxen kurioV sunagagete ap' autou ekastoV eiV touV kaqhkontaV gomor kata kefalhn kata ariqmon yucwn umwn ekastoV sun toiV suskhnioiV umwn sullexate (Êxodo 16, 16)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina