1. Pál a fõtanácsra szegezte tekintetét és megszólalt: "Testvérek, férfiak! Mind a mai napig teljesen tiszta lelkiismerettel éltem az Isten színe elõtt."

2. Erre Ananiás fõpap rájuk parancsolt a mellette állókra, hogy üssék szájon.

3. Pál így felelt neki: "Megver még az Isten, te fehérre meszelt fal! Ott ülsz, hogy a törvény szerint ítélkezzél, aztán a törvényt semmibe véve megveretsz."

4. A körülötte állók rászóltak: "Az Isten fõpapját gyalázod?"

5. "Nem tudtam, testvérek - válaszolta Pál -, hogy õ a fõpap, hiszen az Írásban ez van: Ne átkozd néped fejedelmét!"

6. Pál jól tudta, hogy az egyik részük a szadduceusok, a másik részük a farizeusok közül való, ezért így kiáltott fel a fõtanács elõtt: "Testvérek, férfiak! Farizeus vagyok, farizeusnak a fia. A halottak feltámadásába vetett hitem miatt állok a fõtanács elõtt."

7. Alighogy elhangzottak szavai, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok közt, és a fõtanács két pártra szakadt.

8. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs sem feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok viszont ezt is, azt is vallják.

9. Nagy lárma keletkezett. A farizeusok pártjához tartozó írástudók közül néhányan fölemelkedtek, és hevesen tiltakoztak: "Semmi rosszat nem találtunk ebben az emberben. Hátha lélek vagy angyal szólt hozzá?"

10. A vita úgy elfajult, hogy az ezredes már félt, hogy széttépik Pált. Ezért parancsot adott, hogy jöjjön egy szakasz katona, szabadítsa ki közülük, és vezesse föl a várba.

11. A következõ éjszaka megjelent neki az Úr: "Légy bátor! - mondta. - Mert ahogy tanúságot tettél rólam Jeruzsálemben, úgy kell tanúságot tenned Rómában is."

12. Másnap a zsidók összeszövetkeztek, s átok terhe alatt megfogadták, hogy sem nem esznek, sem nem isznak, míg meg nem ölik Pált.

13. Több mint negyvenen voltak az összeesküvõk.

14. Elmentek a fõpapokhoz és a vénekhez, ezzel a kéréssel: "Átokkal köteleztük magunkat, hogy semmit sem eszünk addig, amíg Pált meg nem öljük.

15. Most hát a fõtanáccsal egyetértésben jelentsétek az ezredesnek, hogy állítsa elétek, mintha tüzetesebben meg akarnátok vizsgálni az ügyet. Mi készen állunk, hogy útközben megöljük."

16. Pál nõvérének a fia neszét vette a cselszövésnek, szerét ejtette hát, hogy bejusson a várba, és figyelmeztette Pált.

17. Pál magához kérette az egyik századost, és megkérte: "Vezesd ezt az ifjút az ezredeshez, mert valami jelentenivalója van!" Az elkísérte az ezredeshez és jelentette:

18. "A fogoly Pál hívatott, és arra kért, vezessem eléd ezt az ifjút, mert valami mondanivalója van a számodra."

19. Az ezredes kezénél fogva félrevonta és megkérdezte: "Mit akarsz nekem jelenteni?"

20. Az így felelt: "A zsidók megállapodtak, hogy megkérnek, vezesd holnap Pált a fõtanács elé, mintha ügyét tüzetesebben ki akarnák vizsgálni.

21. De ne higgy nekik, mert több mint negyven férfi lesben áll, s ezek megátkozták magukat, hogy addig sem nem esznek, sem nem isznak, amíg meg nem ölik. Már megtették az elõkészületet és csak beleegyezésedre várnak."

22. Az ezredes elküldte az ifjút, meghagyva neki: "Ne szólj róla senkinek, hogy ezeket tudtomra adtad."

23. Hívatott két századost és kiadta a parancsot: "Éjjel három órától kezdve tartsatok készenlétben kétszáz gyalogost, aztán hetven lovast és kétszáz lándzsást, hogy Cezáreába induljanak.

24. Nyergeljetek fel hátas állatot is, és ültessétek fel rá Pált, hogy épségben jusson el Félix helytartóhoz."

25. Levelet is írt a következõ tartalommal:

26. "Klaudiusz Liziász üdvözletet küld Félixnek, a kegyelmes helytartónak.

27. A zsidók elfogták ezt a férfit és meg akarták ölni, erre karhatalommal közbeléptem és megmentettem, mert tudomásomra jutott, hogy római polgár.

28. Meg akartam tudni, mi miatt emelnek ellene vádat, ezért fõtanácsuk elé állítottam.

29. Úgy vettem észre, hogy törvényük vitás pontjaival kapcsolatban vádolják, de nincs semmi bûne, ami miatt halált vagy bilincset érdemelne.

30. Mégis, mivel jelentették nekem, hogy merénylet készül e férfi ellen, nyomban elküldtem hozzád. Vádlóinak is tudomásukra hoztam, hogy ha vádat akarnak ellene emelni, nálad emeljenek. Jó egészséget!"

31. A katonák a parancs értelmében magukkal vitték Pált, és még az éj folyamán Antipatriszba értek.

32. Másnap a lovasokat továbbküldték vele, maguk pedig visszafordultak a várba.

33. Amikor Cezáreába érkeztek, átadták a levelet a helytartónak, s Pált is eléje állították.

34. Elolvasta (a levelet) s megkérdezte, hogy melyik tartományból való. Amint megtudta, hogy kilikiai,

35. kijelentette: "Ha majd vádlóid is megjelennek, kihallgatlak." Megparancsolta, hogy Heródes palotájában tartsák õrizetben.

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina