1. Így szólt az Úr Mózeshez:

2. "Parancsold meg Izrael fiainak, s mondd meg nekik: Ha Kánaán földjére értek, az lesz az a föld, amely örökségül jut nektek. Kánaán földje, egész kiterjedésében.

3. Délen földetek Cin pusztájától Edom határa mentén terjedjen majd el; pontosabban a Sós-tenger szélétõl kelet felé húzódjék déli határotok,

4. aztán forduljon délre, kerülje meg a Skorpió-magaslatot, szelje át Cin pusztáját és délen érje el Kádes-Barneát. Aztán Hacar-Addar felé tartson, majd érintse Acmont.

5. Acmontól a határ Egyiptom patakjáig húzódjék, majd a tengernél érjen véget.

6. Nyugati határul a Nagy-tenger szolgáljon. Az legyen nyugati határotok.

7. És az északi határ: A Nagy-tengertõl húzzatok határvonalat Hor hegyéig,

8. Hor hegyétõl pedig húzzatok határvonalat Hamat bejáratáig, s a határ érje el Ceradát.

9. Aztán folytatódjék a határ Szifron felé és Hacar-Enan legyen a vége. Ez legyen északi határotok.

10. Keleti határul a Hacar-Enantól Sefámig húzódó vonalat tekintsétek.

11. Sefámtól a határ folytatódjék Ribla felé, Ajintól keletre. Aztán húzódjék a határ tovább, míg lefelé lejtve keleten el nem éri Kinneret tavát.

12. Végül kövesse a határ a Jordán vonalát és a Sós-tengernél érjen véget. Ezek legyenek országotok határai körös-körül."

13. Mózes akkor ezeket a rendelkezéseket adta Izrael fiainak: "Ez az a föld, amelyet sorsot vetve örökségül fel kell osztanotok, s amelyet az Úr parancsára kilenc és fél törzsnek kell adni.

14. Mert a Ruben fiainak törzséhez és a Gád fiainak törzséhez tartozó családok, valamint Manassze fél törzse már megkapták örökrészüket.

15. A két és fél törzs a Jordánon innen kapott örökrészt, Jerikó közelében, keleten, napkelet felé."

16. Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek:

17. "Ezek a nevei azoknak a férfiaknak, akiknek örökségképpen föl kell majd osztaniuk a földet. Eleazár pap és Józsue, Nun fia.

18. Ezenkívül vonjatok be a föld felosztásához minden törzsbõl egy vezetõ embert.

19. Név szerint ezeket az embereket: Júda törzsébõl Kálebet, Jefunne fiát;

20. Simeon törzsébõl Samuelt, Ammihud fiát;

21. Benjamin törzsébõl Elidadot, Kiszlon fiát;

22. Dán fiainak törzsébõl Bukki vezért, Jogli fiát;

23. József fiai közül: Manassze fiainak törzsébõl a vezért, Hannielt, Efod fiát;

24. Efraim fiainak törzsébõl Kemuel vezért, Siftan fiát;

25. Zebulun fiainak törzsébõl Elicafan vezért, Parnach fiát;

26. Isszachár fiainak törzsébõl a vezért, Paltielt, Azzan fiát;

27. Áser fiainak törzsébõl Achihud vezért, Selomi fiát;

28. Naftali fiainak törzsébõl mint vezért Pedahelt, Ammihud fiát."

29. Ezek azok, akiknek az Úr megparancsolta, hogy Kánaán földjén osszák ki Izrael fiainak örökrészüket.

“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina