1. Gileád fiai nemzetségének családfõi - (Gileád) Machirnak, a József nemzetségébõl származó Manassze fiának volt a fia - elõálltak, s Mózes és a vezérek, valamint Izrael törzseinek a fejei elé terjesztették kívánságaikat.

2. Így beszéltek: "Neked, urunk, az Úr megparancsolta, hogy - sorsot vetve - oszd fel a földet Izrael fiai között örökségképpen. Azt is megparancsolta neked az Úr, urunk, hogy törzsünk tagjának, Celofchadnak az örökségét add lányainak.

3. Ha ezek most férjhez mennek, Izrael fiai egy másik törzsének valamelyik tagjához, akkor örökrészük kiszakad atyáink örökrészébõl, és annak a törzsnek válik örökrészévé, amelyhez kerülnek; a sorsvetéssel nekünk jutott örökrész ezáltal megcsorbul.

4. Aztán, amikor eljön Izrael fiainak a jubileumi éve, örökrészüket végérvényesen annak a törzsnek az örökrészéhez csatolják, amelyhez (a házasság révén) tartoznak, atyáink törzsének örökrészébõl meg kiszakítják az õ örökrészüket."

5. Mózes a következõket rendelte Izrael fiainak az Úr parancsára: "Méltán hozta elõ ügyét József fiainak törzse.

6. Ezt rendelte az Úr Celofchad lányainak dolgában: férjhez mehetnek, akihez akarnak, csak atyáik törzse egyik nemzetségének legyen a tagja,

7. nehogy Izrael fiainak örökrésze átkerüljön az egyik törzstõl a másikhoz. Mert Izrael fiainak meg kell õrizniük atyáik törzsének örökrészét.

8. Minden lánynak, aki Izrael fiainak valamelyik törzsében örökrészhez jut, olyanhoz kell férjhez mennie, aki atyái törzsének valamelyik nemzetségébõl való, hogy Izrael fiai megtarthassák örökrészüket.

9. Az örökrésznek nem szabad egyik törzsrõl a másikra szállnia, mert Izrael fiai mindegyik törzsének meg kell maradnia öröksége birtokában."

10. Ahogy az Úr Mózesnek parancsolta, úgy tettek Celofchad lányai -

11. Machla, Tirca, Hogla, Milka és Noa. Celofchad lányai nagybátyjaik fiaihoz mentek férjhez.

12. Tehát József fia Manassze fiainak nemzetségeibõl való férfiakhoz mentek férjhez, így örökrészük annak a törzsnek a birtokában maradt, amelyhez atyjuk nemzetsége tartozott.

13. Ezek azok a parancsok és törvények, amelyeket az Úr Moáb pusztáján, a Jordán mentén, Jerikó közelében Mózes által Izrael fiainak adott.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina