1. kai shmeion mega wfqh en tw ouranw gunh peribeblhmenh ton hlion kai h selhnh upokatw twn podwn authV kai epi thV kefalhV authV stefanoV asterwn dwdeka

2. kai en gastri ecousa krazei wdinousa kai basanizomenh tekein

3. kai wfqh allo shmeion en tw ouranw kai idou drakwn megaV purroV ecwn kefalaV epta kai kerata deka kai epi taV kefalaV autou diadhmata epta

4. kai h oura autou surei to triton twn asterwn tou ouranou kai ebalen autouV eiV thn ghn kai o drakwn esthken enwpion thV gunaikoV thV melloushV tekein ina otan tekh to teknon authV katafagh

5. kai eteken uion arrena oV mellei poimainein panta ta eqnh en rabdw sidhra kai hrpasqh to teknon authV proV ton qeon kai ton qronon autou

6. kai h gunh efugen eiV thn erhmon opou ecei topon htoimasmenon apo tou qeou ina ekei trefwsin authn hmeraV ciliaV diakosiaV exhkonta

7. kai egeneto polemoV en tw ouranw o micahl kai oi aggeloi autou epolemhsan kata tou drakontoV kai o drakwn epolemhsen kai oi aggeloi autou

8. kai ouk iscusan oute topoV eureqh autwn eti en tw ouranw

9. kai eblhqh o drakwn o megaV o ofiV o arcaioV o kaloumenoV diaboloV kai o satanaV o planwn thn oikoumenhn olhn eblhqh eiV thn ghn kai oi aggeloi autou met autou eblhqhsan

10. kai hkousa fwnhn megalhn legousan en tw ouranw arti egeneto h swthria kai h dunamiV kai h basileia tou qeou hmwn kai h exousia tou cristou autou oti kateblhqh o kathgoroV twn adelfwn hmwn o kathgorwn autwn enwpion tou qeou hmwn hmeraV kai nuktoV

11. kai autoi enikhsan auton dia to aima tou arniou kai dia ton logon thV marturiaV autwn kai ouk hgaphsan thn yuchn autwn acri qanatou

12. dia touto eufrainesqe oi ouranoi kai oi en autoiV skhnounteV ouai toiV katoikousin thn ghn kai thn qalassan oti katebh o diaboloV proV umaV ecwn qumon megan eidwV oti oligon kairon ecei

13. kai ote eiden o drakwn oti eblhqh eiV thn ghn ediwxen thn gunaika htiV eteken ton arrena

14. kai edoqhsan th gunaiki duo pterugeV tou aetou tou megalou ina pethtai eiV thn erhmon eiV ton topon authV opou trefetai ekei kairon kai kairouV kai hmisu kairou apo proswpou tou ofewV

15. kai ebalen o ofiV opisw thV gunaikoV ek tou stomatoV autou udwr wV potamon ina tauthn potamoforhton poihsh

16. kai ebohqhsen h gh th gunaiki kai hnoixen h gh to stoma authV kai katepien ton potamon on ebalen o drakwn ek tou stomatoV autou

17. kai wrgisqh o drakwn epi th gunaiki kai aphlqen poihsai polemon meta twn loipwn tou spermatoV authV twn thrountwn taV entolaV tou qeou kai econtwn thn marturian tou ihsou cristou

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina