1. kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta thn kleida thV abussou kai alusin megalhn epi thn ceira autou

2. kai ekrathsen ton drakonta ton ofin ton arcaion oV estin diaboloV kai satanaV kai edhsen auton cilia eth

3. kai ebalen auton eiV thn abusson kai ekleisen auton kai esfragisen epanw autou ina mh planhsh ta eqnh eti acri telesqh ta cilia eth kai meta tauta dei auton luqhnai mikron cronon

4. kai eidon qronouV kai ekaqisan ep autouV kai krima edoqh autoiV kai taV yucaV twn pepelekismenwn dia thn marturian ihsou kai dia ton logon tou qeou kai oitineV ou prosekunhsan tw qhriw oute thn eikona autou kai ouk elabon to caragma epi to metwpon autwn kai epi thn ceira autwn kai ezhsan kai ebasileusan meta cristou ta cilia eth

5. oi de loipoi twn nekrwn ouk anezhsan ewV telesqh ta cilia eth auth h anastasiV h prwth

6. makarioV kai agioV o ecwn meroV en th anastasei th prwth epi toutwn o qanatoV o deuteroV ouk ecei exousian all esontai iereiV tou qeou kai tou cristou kai basileusousin met autou cilia eth

7. kai otan telesqh ta cilia eth luqhsetai o satanaV ek thV fulakhV autou

8. kai exeleusetai planhsai ta eqnh ta en taiV tessarsin gwniaiV thV ghV ton gwg kai ton magwg sunagagein autouV eiV polemon wn o ariqmoV wV h ammoV thV qalasshV

9. kai anebhsan epi to platoV thV ghV kai ekuklwsan thn parembolhn twn agiwn kai thn polin thn hgaphmenhn kai katebh pur apo tou qeou ek tou ouranou kai katefagen autouV

10. kai o diaboloV o planwn autouV eblhqh eiV thn limnhn tou puroV kai qeiou opou to qhrion kai o yeudoprofhthV kai basanisqhsontai hmeraV kai nuktoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

11. kai eidon qronon leukon megan kai ton kaqhmenon ep autou ou apo proswpou efugen h gh kai o ouranoV kai topoV ouc eureqh autoiV

12. kai eidon touV nekrouV mikrouV kai megalouV estwtaV enwpion tou qeou kai biblia hnewcqhsan kai biblion allo hnewcqh o estin thV zwhV kai ekriqhsan oi nekroi ek twn gegrammenwn en toiV biblioiV kata ta erga autwn

13. kai edwken h qalassa touV en auth nekrouV kai o qanatoV kai o adhV edwkan touV en autoiV nekrouV kai ekriqhsan ekastoV kata ta erga autwn

14. kai o qanatoV kai o adhV eblhqhsan eiV thn limnhn tou puroV outoV estin o deuteroV qanatoV

15. kai ei tiV ouc eureqh en th biblw thV zwhV gegrammenoV eblhqh eiV thn limnhn tou puroV

“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina