1. anhr de tiV hn en kaisareia onomati kornhlioV ekatontarchV ek speirhV thV kaloumenhV italikhV

2. eusebhV kai foboumenoV ton qeon sun panti tw oikw autou poiwn te elehmosunaV pollaV tw law kai deomenoV tou qeou diapantoV

3. eiden en oramati fanerwV wsei wran ennathn thV hmeraV aggelon tou qeou eiselqonta proV auton kai eiponta autw kornhlie

4. o de atenisaV autw kai emfoboV genomenoV eipen ti estin kurie eipen de autw ai proseucai sou kai ai elehmosunai sou anebhsan eiV mnhmosunon enwpion tou qeou

5. kai nun pemyon eiV iopphn andraV kai metapemyai simwna oV epikaleitai petroV

6. outoV xenizetai para tini simwni bursei w estin oikia para qalassan outoV lalhsei soi ti se dei poiein

7. wV de aphlqen o aggeloV o lalwn tw kornhliw fwnhsaV duo twn oiketwn autou kai stratiwthn eusebh twn proskarterountwn autw

8. kai exhghsamenoV autoiV apanta apesteilen autouV eiV thn iopphn

9. th de epaurion odoiporountwn ekeinwn kai th polei eggizontwn anebh petroV epi to dwma proseuxasqai peri wran ekthn

10. egeneto de prospeinoV kai hqelen geusasqai paraskeuazontwn de ekeinwn epepesen ep auton ekstasiV

11. kai qewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon ep auton skeuoV ti wV oqonhn megalhn tessarsin arcaiV dedemenon kai kaqiemenon epi thV ghV

12. en w uphrcen panta ta tetrapoda thV ghV kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou

13. kai egeneto fwnh proV auton anastaV petre quson kai fage

14. o de petroV eipen mhdamwV kurie oti oudepote efagon pan koinon h akaqarton

15. kai fwnh palin ek deuterou proV auton a o qeoV ekaqarisen su mh koinou

16. touto de egeneto epi triV kai palin anelhfqh to skeuoV eiV ton ouranon

17. wV de en eautw dihporei o petroV ti an eih to orama o eiden kai idou oi andreV oi apestalmenoi apo tou kornhliou dierwthsanteV thn oikian simwnoV epesthsan epi ton pulwna

18. kai fwnhsanteV epunqanonto ei simwn o epikaloumenoV petroV enqade xenizetai

19. tou de petrou enqumoumenou peri tou oramatoV eipen autw to pneuma idou andreV treiV zhtousin se

20. alla anastaV katabhqi kai poreuou sun autoiV mhden diakrinomenoV dioti egw apestalka autouV

21. katabaV de petroV proV touV andraV touV apestalmenouV apo tou kornhliou proV auton eipen idou egw eimi on zhteite tiV h aitia di hn pareste

22. oi de eipon kornhlioV ekatontarchV anhr dikaioV kai foboumenoV ton qeon marturoumenoV te upo olou tou eqnouV twn ioudaiwn ecrhmatisqh upo aggelou agiou metapemyasqai se eiV ton oikon autou kai akousai rhmata para sou

23. eiskalesamenoV oun autouV exenisen th de epaurion o petroV exhlqen sun autoiV kai tineV twn adelfwn twn apo thV iopphV sunhlqon autw

24. kai th epaurion eishlqon eiV thn kaisareian o de kornhlioV hn prosdokwn autouV sugkalesamenoV touV suggeneiV autou kai touV anagkaiouV filouV

25. wV de egeneto eiselqein ton petron sunanthsaV autw o kornhlioV peswn epi touV podaV prosekunhsen

26. o de petroV auton hgeiren legwn anasthqi kagw autoV anqrwpoV eimi

27. kai sunomilwn autw eishlqen kai euriskei sunelhluqotaV pollouV

28. efh te proV autouV umeiV epistasqe wV aqemiton estin andri ioudaiw kollasqai h prosercesqai allofulw kai emoi o qeoV edeixen mhdena koinon h akaqarton legein anqrwpon

29. dio kai anantirrhtwV hlqon metapemfqeiV punqanomai oun tini logw metepemyasqe me

30. kai o kornhlioV efh apo tetarthV hmeraV mecri tauthV thV wraV hmhn nhsteuwn kai thn ennathn wran proseucomenoV en tw oikw mou kai idou anhr esth enwpion mou en esqhti lampra

31. kai fhsin kornhlie eishkousqh sou h proseuch kai ai elehmosunai sou emnhsqhsan enwpion tou qeou

32. pemyon oun eiV iopphn kai metakalesai simwna oV epikaleitai petroV outoV xenizetai en oikia simwnoV bursewV para qalassan oV paragenomenoV lalhsei soi

33. exauthV oun epemya proV se su te kalwV epoihsaV paragenomenoV nun oun panteV hmeiV enwpion tou qeou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou qeou

34. anoixaV de petroV to stoma eipen ep alhqeiaV katalambanomai oti ouk estin proswpolhpthV o qeoV

35. all en panti eqnei o foboumenoV auton kai ergazomenoV dikaiosunhn dektoV autw estin

36. ton logon on apesteilen toiV uioiV israhl euaggelizomenoV eirhnhn dia ihsou cristou outoV estin pantwn kurioV

37. umeiV oidate to genomenon rhma kaq olhV thV ioudaiaV arxamenon apo thV galilaiaV meta to baptisma o ekhruxen iwannhV

38. ihsoun ton apo nazaret wV ecrisen auton o qeoV pneumati agiw kai dunamei oV dihlqen euergetwn kai iwmenoV pantaV touV katadunasteuomenouV upo tou diabolou oti o qeoV hn met autou

39. kai hmeiV esmen martureV pantwn wn epoihsen en te th cwra twn ioudaiwn kai en ierousalhm on aneilon kremasanteV epi xulou

40. touton o qeoV hgeiren th trith hmera kai edwken auton emfanh genesqai

41. ou panti tw law alla martusin toiV prokeceirotonhmenoiV upo tou qeou hmin oitineV sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anasthnai auton ek nekrwn

42. kai parhggeilen hmin khruxai tw law kai diamarturasqai oti autoV estin o wrismenoV upo tou qeou krithV zwntwn kai nekrwn

43. toutw panteV oi profhtai marturousin afesin amartiwn labein dia tou onomatoV autou panta ton pisteuonta eiV auton

44. eti lalountoV tou petrou ta rhmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantaV touV akouontaV ton logon

45. kai exesthsan oi ek peritomhV pistoi osoi sunhlqon tw petrw oti kai epi ta eqnh h dwrea tou agiou pneumatoV ekkecutai

46. hkouon gar autwn lalountwn glwssaiV kai megalunontwn ton qeon tote apekriqh o petroV

47. mhti to udwr kwlusai dunatai tiV tou mh baptisqhnai toutouV oitineV to pneuma to agion elabon kaqwV kai hmeiV

48. prosetaxen te autouV baptisqhnai en tw onomati tou kuriou tote hrwthsan auton epimeinai hmeraV tinaV

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina