1. meta de to pausasqai ton qorubon proskalesamenoV o pauloV touV maqhtaV kai aspasamenoV exhlqen poreuqhnai eiV thn makedonian

2. dielqwn de ta merh ekeina kai parakalesaV autouV logw pollw hlqen eiV thn ellada

3. poihsaV te mhnaV treiV genomenhV autw epiboulhV upo twn ioudaiwn mellonti anagesqai eiV thn surian egeneto gnwmh tou upostrefein dia makedoniaV

4. suneipeto de autw acri thV asiaV swpatroV beroiaioV qessalonikewn de aristarcoV kai sekoundoV kai gaioV derbaioV kai timoqeoV asianoi de tucikoV kai trofimoV

5. outoi proelqonteV emenon hmaV en trwadi

6. hmeiV de exepleusamen meta taV hmeraV twn azumwn apo filippwn kai hlqomen proV autouV eiV thn trwada acriV hmerwn pente ou dietriyamen hmeraV epta

7. en de th mia twn sabbatwn sunhgmenwn twn maqhtwn tou klasai arton o pauloV dielegeto autoiV mellwn exienai th epaurion pareteinen te ton logon mecri mesonuktiou

8. hsan de lampadeV ikanai en tw uperww ou hsan sunhgmenoi

9. kaqhmenoV de tiV neaniaV onomati eutucoV epi thV quridoV kataferomenoV upnw baqei dialegomenou tou paulou epi pleion katenecqeiV apo tou upnou epesen apo tou tristegou katw kai hrqh nekroV

10. katabaV de o pauloV epepesen autw kai sumperilabwn eipen mh qorubeisqe h gar yuch autou en autw estin

11. anabaV de kai klasaV arton kai geusamenoV ef ikanon te omilhsaV acriV aughV outwV exhlqen

12. hgagon de ton paida zwnta kai pareklhqhsan ou metriwV

13. hmeiV de proelqonteV epi to ploion anhcqhmen eiV thn asson ekeiqen mellonteV analambanein ton paulon outwV gar hn diatetagmenoV mellwn autoV pezeuein

14. wV de sunebalen hmin eiV thn asson analabonteV auton hlqomen eiV mitulhnhn

15. kakeiqen apopleusanteV th epioush kathnthsamen antikru ciou th de etera parebalomen eiV samon kai meinanteV en trwgulliw th ecomenh hlqomen eiV milhton

16. ekrinen gar o pauloV parapleusai thn efeson opwV mh genhtai autw cronotribhsai en th asia espeuden gar ei dunaton hn autw thn hmeran thV penthkosthV genesqai eiV ierosoluma

17. apo de thV milhtou pemyaV eiV efeson metekalesato touV presbuterouV thV ekklhsiaV

18. wV de paregenonto proV auton eipen autoiV umeiV epistasqe apo prwthV hmeraV af hV epebhn eiV thn asian pwV meq umwn ton panta cronon egenomhn

19. douleuwn tw kuriw meta pashV tapeinofrosunhV kai pollwn dakruwn kai peirasmwn twn sumbantwn moi en taiV epiboulaiV twn ioudaiwn

20. wV ouden upesteilamhn twn sumferontwn tou mh anaggeilai umin kai didaxai umaV dhmosia kai kat oikouV

21. diamarturomenoV ioudaioiV te kai ellhsin thn eiV ton qeon metanoian kai pistin thn eiV ton kurion hmwn ihsoun criston

22. kai nun idou egw dedemenoV tw pneumati poreuomai eiV ierousalhm ta en auth sunanthsonta moi mh eidwV

23. plhn oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai legon oti desma me kai qliyeiV menousin

24. all oudenoV logon poioumai oude ecw thn yuchn mou timian emautw wV teleiwsai ton dromon mou meta caraV kai thn diakonian hn elabon para tou kuriou ihsou diamarturasqai to euaggelion thV caritoV tou qeou

25. kai nun idou egw oida oti ouketi oyesqe to proswpon mou umeiV panteV en oiV dihlqon khrusswn thn basileian tou qeou

26. dio marturomai umin en th shmeron hmera oti kaqaroV egw apo tou aimatoV pantwn

27. ou gar upesteilamhn tou mh anaggeilai umin pasan thn boulhn tou qeou

28. prosecete oun eautoiV kai panti tw poimniw en w umaV to pneuma to agion eqeto episkopouV poimainein thn ekklhsian tou qeou hn periepoihsato dia tou idiou aimatoV

29. egw gar oida touto oti eiseleusontai meta thn afixin mou lukoi bareiV eiV umaV mh feidomenoi tou poimniou

30. kai ex umwn autwn anasthsontai andreV lalounteV diestrammena tou apospan touV maqhtaV opisw autwn

31. dio grhgoreite mnhmoneuonteV oti trietian nukta kai hmeran ouk epausamhn meta dakruwn nouqetwn ena ekaston

32. kai tanun paratiqemai umaV adelfoi tw qew kai tw logw thV caritoV autou tw dunamenw epoikodomhsai kai dounai umin klhronomian en toiV hgiasmenoiV pasin

33. arguriou h crusiou h imatismou oudenoV epequmhsa

34. autoi de ginwskete oti taiV creiaiV mou kai toiV ousin met emou uphrethsan ai ceireV autai

35. panta upedeixa umin oti outwV kopiwntaV dei antilambanesqai twn asqenountwn mnhmoneuein te twn logwn tou kuriou ihsou oti autoV eipen makarion estin didonai mallon h lambanein

36. kai tauta eipwn qeiV ta gonata autou sun pasin autoiV proshuxato

37. ikanoV de egeneto klauqmoV pantwn kai epipesonteV epi ton trachlon tou paulou katefiloun auton

38. odunwmenoi malista epi tw logw w eirhkei oti ouketi mellousin to proswpon autou qewrein proepempon de auton eiV to ploion

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina