1. anhr de tiV ananiaV onomati sun sapfeirh th gunaiki autou epwlhsen kthma

2. kai enosfisato apo thV timhV suneiduiaV kai thV gunaikoV autou kai enegkaV meroV ti para touV podaV twn apostolwn eqhken

3. eipen de petroV anania diati eplhrwsen o satanaV thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai apo thV timhV tou cwriou

4. ouci menon soi emenen kai praqen en th sh exousia uphrcen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpoiV alla tw qew

5. akouwn de ananiaV touV logouV toutouV peswn exeyuxen kai egeneto foboV megaV epi pantaV touV akouontaV tauta

6. anastanteV de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkanteV eqayan

7. egeneto de wV wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonoV eishlqen

8. apekriqh de auth o petroV eipe moi ei tosoutou to cwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou

9. o de petroV eipen proV authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podeV twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai exoisousin se

10. epesen de paracrhma para touV podaV autou kai exeyuxen eiselqonteV de oi neaniskoi euron authn nekran kai exenegkanteV eqayan proV ton andra authV

11. kai egeneto foboV megaV ef olhn thn ekklhsian kai epi pantaV touV akouontaV tauta

12. dia de twn ceirwn twn apostolwn egeneto shmeia kai terata en tw law polla kai hsan omoqumadon apanteV en th stoa solomwntoV

13. twn de loipwn oudeiV etolma kollasqai autoiV all emegalunen autouV o laoV

14. mallon de prosetiqento pisteuonteV tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn

15. wste kata taV plateiaV ekferein touV asqeneiV kai tiqenai epi klinwn kai krabbatwn ina ercomenou petrou kan h skia episkiash tini autwn

16. sunhrceto de kai to plhqoV twn perix polewn eiV ierousalhm feronteV asqeneiV kai ocloumenouV upo pneumatwn akaqartwn oitineV eqerapeuonto apanteV

17. anastaV de o arciereuV kai panteV oi sun autw h ousa airesiV twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou

18. kai epebalon taV ceiraV autwn epi touV apostolouV kai eqento autouV en thrhsei dhmosia

19. aggeloV de kuriou dia thV nuktoV hnoixen taV quraV thV fulakhV exagagwn te autouV eipen

20. poreuesqe kai staqenteV laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata thV zwhV tauthV

21. akousanteV de eishlqon upo ton orqron eiV to ieron kai edidaskon paragenomenoV de o arciereuV kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eiV to desmwthrion acqhnai autouV

22. oi de uphretai paragenomenoi ouc euron autouV en th fulakh anastreyanteV de aphggeilan

23. legonteV oti to men desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai touV fulakaV exw estwtaV pro twn qurwn anoixanteV de esw oudena euromen

24. wV de hkousan touV logouV toutouV o te iereuV kai o strathgoV tou ierou kai oi arciereiV dihporoun peri autwn ti an genoito touto

25. paragenomenoV de tiV aphggeilen autoiV legwn oti idou oi andreV ouV eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwteV kai didaskonteV ton laon

26. tote apelqwn o strathgoV sun toiV uphretaiV hgagen autouV ou meta biaV efobounto gar ton laon ina mh liqasqwsin

27. agagonteV de autouV esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autouV o arciereuV

28. legwn ou paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm thV didachV umwn kai boulesqe epagagein ef hmaV to aima tou anqrwpou toutou

29. apokriqeiV de o petroV kai oi apostoloi eipon peiqarcein dei qew mallon h anqrwpoiV

30. o qeoV twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeiV dieceirisasqe kremasanteV epi xulou

31. touton o qeoV archgon kai swthra uywsen th dexia autou dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn

32. kai hmeiV esmen autou martureV twn rhmatwn toutwn kai to pneuma de to agion o edwken o qeoV toiV peiqarcousin autw

33. oi de akousanteV dieprionto kai ebouleuonto anelein autouV

34. anastaV de tiV en tw sunedriw farisaioV onomati gamalihl nomodidaskaloV timioV panti tw law ekeleusen exw bracu ti touV apostolouV poihsai

35. eipen te proV autouV andreV israhlitai prosecete eautoiV epi toiV anqrwpoiV toutoiV ti mellete prassein

36. pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeudaV legwn einai tina eauton w prosekollhqh ariqmoV andrwn wsei tetrakosiwn oV anhreqh kai panteV osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto eiV ouden

37. meta touton anesth ioudaV o galilaioV en taiV hmeraiV thV apografhV kai apesthsen laon ikanon opisw autou kakeinoV apwleto kai panteV osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan

38. kai ta nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai easate autouV oti ean h ex anqrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluqhsetai

39. ei de ek qeou estin ou dunasqe katalusai auto mhpote kai qeomacoi eureqhte

40. epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi touV apostolouV deiranteV parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan autouV

41. oi men oun eporeuonto caironteV apo proswpou tou sunedriou oti uper tou onomatoV autou kathxiwqhsan atimasqhnai

42. pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskonteV kai euaggelizomenoi ihsoun ton criston

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina