1. sauloV de hn suneudokwn th anairesei autou egeneto de en ekeinh th hmera diwgmoV megaV epi thn ekklhsian thn en ierosolumoiV panteV te diesparhsan kata taV cwraV thV ioudaiaV kai samareiaV plhn twn apostolwn

2. sunekomisan de ton stefanon andreV eulabeiV kai epoihsanto kopeton megan ep autw

3. sauloV de elumaineto thn ekklhsian kata touV oikouV eisporeuomenoV surwn te andraV kai gunaikaV paredidou eiV fulakhn

4. oi men oun diasparenteV dihlqon euaggelizomenoi ton logon

5. filippoV de katelqwn eiV polin thV samareiaV ekhrussen autoiV ton criston

6. proseicon te oi ocloi toiV legomenoiV upo tou filippou omoqumadon en tw akouein autouV kai blepein ta shmeia a epoiei

7. pollwn gar twn econtwn pneumata akaqarta bownta megalh fwnh exhrceto polloi de paralelumenoi kai cwloi eqerapeuqhsan

8. kai egeneto cara megalh en th polei ekeinh

9. anhr de tiV onomati simwn prouphrcen en th polei mageuwn kai existwn to eqnoV thV samareiaV legwn einai tina eauton megan

10. w proseicon panteV apo mikrou ewV megalou legonteV outoV estin h dunamiV tou qeou h megalh

11. proseicon de autw dia to ikanw cronw taiV mageiaiV exestakenai autouV

12. ote de episteusan tw filippw euaggelizomenw ta peri thV basileiaV tou qeou kai tou onomatoV tou ihsou cristou ebaptizonto andreV te kai gunaikeV

13. o de simwn kai autoV episteusen kai baptisqeiV hn proskarterwn tw filippw qewrwn te shmeia kai dunameiV megalaV ginomenaV existato

14. akousanteV de oi en ierosolumoiV apostoloi oti dedektai h samareia ton logon tou qeou apesteilan proV autouV ton petron kai iwannhn

15. oitineV katabanteV proshuxanto peri autwn opwV labwsin pneuma agion

16. oupw gar hn ep oudeni autwn epipeptwkoV monon de bebaptismenoi uphrcon eiV to onoma tou kuriou ihsou

17. tote epetiqoun taV ceiraV ep autouV kai elambanon pneuma agion

18. qeasamenoV de o simwn oti dia thV epiqesewV twn ceirwn twn apostolwn didotai to pneuma to agion proshnegken autoiV crhmata

19. legwn dote kamoi thn exousian tauthn ina w an epiqw taV ceiraV lambanh pneuma agion

20. petroV de eipen proV auton to argurion sou sun soi eih eiV apwleian oti thn dwrean tou qeou enomisaV dia crhmatwn ktasqai

21. ouk estin soi meriV oude klhroV en tw logw toutw h gar kardia sou ouk estin euqeia enwpion tou qeou

22. metanohson oun apo thV kakiaV sou tauthV kai dehqhti tou qeou ei ara afeqhsetai soi h epinoia thV kardiaV sou

23. eiV gar colhn pikriaV kai sundesmon adikiaV orw se onta

24. apokriqeiV de o simwn eipen dehqhte umeiV uper emou proV ton kurion opwV mhden epelqh ep eme wn eirhkate

25. oi men oun diamarturamenoi kai lalhsanteV ton logon tou kuriou upestreyan eiV ierousalhm pollaV te kwmaV twn samareitwn euhggelisanto

26. aggeloV de kuriou elalhsen proV filippon legwn anasthqi kai poreuou kata meshmbrian epi thn odon thn katabainousan apo ierousalhm eiV gazan auth estin erhmoV

27. kai anastaV eporeuqh kai idou anhr aiqioy eunoucoV dunasthV kandakhV thV basilisshV aiqiopwn oV hn epi pashV thV gazhV authV oV elhluqei proskunhswn eiV ierousalhm

28. hn te upostrefwn kai kaqhmenoV epi tou armatoV autou kai aneginwsken ton profhthn hsaian

29. eipen de to pneuma tw filippw proselqe kai kollhqhti tw armati toutw

30. prosdramwn de o filippoV hkousen autou anaginwskontoV ton profhthn hsaian kai eipen ara ge ginwskeiV a anaginwskeiV

31. o de eipen pwV gar an dunaimhn ean mh tiV odhghsh me parekalesen te ton filippon anabanta kaqisai sun autw

32. h de perioch thV grafhV hn aneginwsken hn auth wV probaton epi sfaghn hcqh kai wV amnoV enantion tou keirontoV auton afwnoV outwV ouk anoigei to stoma autou

33. en th tapeinwsei autou h krisiV autou hrqh thn de genean autou tiV dihghsetai oti airetai apo thV ghV h zwh autou

34. apokriqeiV de o eunoucoV tw filippw eipen deomai sou peri tinoV o profhthV legei touto peri eautou h peri eterou tinoV

35. anoixaV de o filippoV to stoma autou kai arxamenoV apo thV grafhV tauthV euhggelisato autw ton ihsoun

36. wV de eporeuonto kata thn odon hlqon epi ti udwr kai fhsin o eunoucoV idou udwr ti kwluei me baptisqhnai

37. eipen de o filippoV ei pisteueiV ex olhV thV kardiaV exestin apokriqeiV de eipen pisteuw ton uion tou qeou einai ton ihsoun criston

38. kai ekeleusen sthnai to arma kai katebhsan amfoteroi eiV to udwr o te filippoV kai o eunoucoV kai ebaptisen auton

39. ote de anebhsan ek tou udatoV pneuma kuriou hrpasen ton filippon kai ouk eiden auton ouketi o eunoucoV eporeueto gar thn odon autou cairwn

40. filippoV de eureqh eiV azwton kai diercomenoV euhggelizeto taV poleiV pasaV ewV tou elqein auton eiV kaisareian

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina