1. kai en tw etei tw deuterw thV basileiaV naboucodonosor sunebh eiV oramata kai enupnia empesein ton basilea kai taracqhnai en tw enupniw autou kai o upnoV autou egeneto ap' autou

2. kai epetaxen o basileuV eisenecqhnai touV epaoidouV kai touV magouV kai touV farmakouV twn caldaiwn anaggeilai tw basilei ta enupnia autou kai paragenomenoi esthsan para tw basilei

3. kai eipen autoiV o basileuV enupnion ewraka kai ekinhqh mou to pneuma epignwnai oun qelw to enupnion

4. kai elalhsan oi caldaioi proV ton basilea suristi kurie basileu ton aiwna zhqi anaggeilon to enupnion sou toiV paisi sou kai hmeiV soi frasomen thn sugkrisin autou

5. apokriqeiV de o basileuV eipe toiV caldaioiV oti ean mh apaggeilhte moi ep' alhqeiaV to enupnion kai thn toutou sugkrisin dhlwshte moi paradeigmatisqhsesqe kai analhfqhsetai umwn ta uparconta eiV to basilikon

6. ean de to enupnion diasafhshte moi kai thn toutou sugkrisin anaggeilhte lhyesqe domata pantoia kai doxasqhsesqe up' emou dhlwsate moi to enupnion kai krinate

7. apekriqhsan de ek deuterou legonteV basileu to orama eipon kai oi paideV sou krinousi proV tauta

8. kai eipen autoiV o basileuV ep' alhqeiaV oida oti kairon umeiV exagorazete kaqaper ewrakate oti apesth ap' emou to pragma kaqaper oun prostetaca outwV estai

9. ean mh to enupnion apaggeilhte moi ep' alhqeiaV kai thn toutou sugkrisin dhlwshte qanatw peripeseisqe suneipasqe gar logouV yeudeiV poihsasqai ep' emou ewV an o kairoV alloiwqh nun oun ean to rhma eiphte moi o thn nukta ewraka gnwsomai oti kai thn toutou krisin dhlwsete

10. kai apekriqhsan oi caldaioi epi tou basilewV oti oudeiV twn epi thV ghV dunhsetai eipein tw basilei o ewrake kaqaper su erwtaV kai paV basileuV kai paV dunasthV toiouto pragma ouk eperwta panta sofon kai magon kai caldaion

11. kai o logoV on zhteiV basileu baruV esti kai epidoxoV kai oudeiV estin oV dhlwsei tauta tw basilei ei mhti aggeloV ou ouk esti katoikhthrion meta pashV sarkoV oqen ouk endecetai genesqai kaqaper oiei

12. tote o basileuV stugnoV genomenoV kai perilupoV prosetaxen exagagein pantaV touV sofouV thV babulwniaV

13. kai edogmatisqh pantaV apokteinai ezhthqh de o danihl kai panteV oi met' autou carin tou sunapolesqai

14. tote danihl eipe boulhn kai gnwmhn hn eicen ariwch tw arcimageirw tou basilewV w prosetaxen exagagein touV sofistaV thV babulwniaV

15. kai epunqaneto autou legwn peri tinoV dogmatizetai pikrwV para tou basilewV tote to prostagma eshmanen o ariwchV tw danihl

16. o de danihl eishlqe tacewV proV ton basilea kai hxiwsen ina doqh autw cronoV para tou basilewV kai dhlwsh panta epi tou basilewV

17. tote apelqwn danihl eiV ton oikon autou tw anania kai misahl kai azaria toiV sunetairoiV upedeixe panta

18. kai parhggeile nhsteian kai dehsin kai timwrian zhthsai para tou kuriou tou uyistou peri tou musthriou toutou opwV mh ekdoqwsi danihl kai oi met' autou eiV apwleian ama toiV sofistaiV babulwnoV

19. tote tw danihl en oramati en auth th nukti to musthrion tou basilewV exefanqh eushmwV tote danihl euloghse ton kurion ton uyiston

20. kai ekfwnhsaV eipen estai to onoma tou kuriou tou megalou euloghmenon eiV ton aiwna oti h sofia kai h megalwsunh autou esti

21. kai autoV alloioi kairouV kai cronouV meqistwn basileiV kai kaqistwn didouV sofoiV sofian kai sunesin toiV en episthmh ousin

22. anakaluptwn ta baqea kai skoteina kai ginwskwn ta en tw skotei kai ta en tw fwti kai par' autw katalusiV

23. soi kurie twn paterwn mou exomologoumai kai ainw oti sofian kai fronhsin edwkaV moi kai nun eshmanaV moi osa hxiwsa tou dhlwsai tw basilei proV tauta

24. eiselqwn de danihl proV ton ariwc ton katastaqenta upo tou basilewV apokteinai pantaV touV sofistaV thV babulwniaV eipen autw touV men sofistaV thV babulwniaV mh apoleshV eisagage de me proV ton basilea kai ekasta tw basilei dhlwsw

25. tote ariwc kata spoudhn eishgagen ton danihl proV ton basilea kai eipen autw oti eurhka anqrwpon sofon ek thV aicmalwsiaV twn uiwn thV ioudaiaV oV tw basilei dhlwsei ekasta

26. apokriqeiV de o basileuV eipe tw danihl epikaloumenw de caldaisti baltasar dunhsh dhlwsai moi to orama o eidon kai thn toutou sugkrisin

27. ekfwnhsaV de o danihl epi tou basilewV eipen to musthrion o ewraken o basileuV ouk esti sofwn kai farmakwn kai epaoidwn kai gazarhnwn h dhlwsiV

28. all' esti qeoV en ouranw anakaluptwn musthria oV edhlwse tw basilei naboucodonosor a dei genesqai ep' escatwn twn hmerwn basileu eiV ton aiwna zhqi to enupnion kai to orama thV kefalhV sou epi thV koithV sou touto esti

29. su basileu katakliqeiV epi thV koithV sou ewrakaV panta osa dei genesqai ep' escatwn twn hmerwn kai o anakaluptwn musthria edhlwse soi a dei genesqai

30. kamoi de ou para thn sofian thn ousan en emoi uper pantaV touV anqrwpouV to musthrion touto exefanqh all' eneken tou dhlwqhnai tw basilei eshmanqh moi a upelabeV th kardia sou en gnwsei

31. kai su basileu ewrakaV kai idou eikwn mia kai hn h eikwn ekeinh megalh sfodra kai h prosoyiV authV uperferhV esthkei enantion sou kai h prosoyiV thV eikonoV fobera

32. kai hn h kefalh authV apo crusiou crhstou to sthqoV kai oi bracioneV arguroi h koilia kai oi mhroi calkoi

33. ta de skelh sidhra oi podeV meroV men ti sidhrou meroV de ti ostrakinon

34. ewrakaV ewV otou etmhqh liqoV ex orouV aneu ceirwn kai epataxe thn eikona epi touV podaV touV sidhrouV kai ostrakinouV kai kathlesen auta

35. tote lepta egeneto ama o sidhroV kai to ostrakon kai o calkoV kai o arguroV kai to crusion kai egeneto wsei leptoteron acurou en alwni kai erripisen auta o anemoV wste mhden kataleifqhnai ex autwn kai o liqoV o pataxaV thn eikona egeneto oroV mega kai epataxe pasan thn ghn

36. touto to orama kai thn krisin de eroumen epi tou basilewV

37. su basileu basileuV basilewn kai soi o kurioV tou ouranou thn archn kai thn basileian kai thn iscun kai thn timhn kai thn doxan edwken

38. en pash th oikoumenh apo anqrwpwn kai qhriwn agriwn kai peteinwn ouranou kai twn icquwn thV qalasshV paredwken upo taV ceiraV sou kurieuein pantwn su ei h kefalh h crush

39. kai meta se anasthsetai basileia elattwn sou kai trith basileia allh calkh h kurieusei pashV thV ghV

40. kai basileia tetarth iscura wsper o sidhroV o damazwn panta kai pan dendron ekkoptwn kai seisqhsetai pasa h gh

41. kai wV ewrakaV touV podaV authV meroV men ti ostrakou keramikou meroV de ti sidhrou basileia allh dimerhV estai en auth kaqaper eideV ton sidhron anamemeigmenon ama tw phlinw ostrakw

42. kai oi daktuloi twn podwn meroV men ti sidhroun meroV de ti ostrakinon meroV ti thV basileiaV estai iscuron kai meroV ti estai suntetrimmenon

43. kai wV eideV ton sidhron anamemeigmenon ama tw phlinw ostrakw summeigeiV esontai eiV genesin anqrwpwn ouk esontai de omonoounteV oute eunoounteV allhloiV wsper oude o sidhroV dunatai sugkraqhnai tw ostrakw

44. kai en toiV cronoiV twn basilewn toutwn sthsei o qeoV tou ouranou basileian allhn htiV estai eiV touV aiwnaV kai ou fqarhsetai kai auth h basileia allo eqnoV ou mh eash pataxei de kai afanisei taV basileiaV tautaV kai auth sthsetai eiV ton aiwna

45. kaqaper ewrakaV ex orouV tmhqhnai liqon aneu ceirwn kai sunhlohse to ostrakon ton sidhron kai ton calkon kai ton arguron kai ton cruson o qeoV o megaV eshmane tw basilei ta esomena ep' escatwn twn hmerwn kai akribeV to orama kai pisth h toutou krisiV

46. tote naboucodonosor o basileuV peswn epi proswpon camai prosekunhse tw danihl kai epetaxe qusiaV kai spondaV poihsai autw

47. kai ekfwnhsaV o basileuV proV ton danihl eipen ep' alhqeiaV estin o qeoV umwn qeoV twn qewn kai kurioV twn basilewn o ekfainwn musthria krupta monoV oti edunasqhV dhlwsai to musthrion touto

48. tote o basileuV naboucodonosor danihl megalunaV kai douV dwreaV megalaV kai pollaV katesthsen epi twn pragmatwn thV babulwniaV kai apedeixen auton arconta kai hgoumenon pantwn twn sofistwn babulwniaV

49. kai danihl hxiwse ton basilea ina katastaqwsin epi twn pragmatwn thV babulwniaV sedrac misac abdenagw kai danihl hn en th basilikh aulh

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina