1. kai eipen kurioV proV mwushn legwn idou dedwka se qeon faraw kai aarwn o adelfoV sou estai sou profhthV

2. su de lalhseiV autw panta osa soi entellomai o de aarwn o adelfoV sou lalhsei proV faraw wste exaposteilai touV uiouV israhl ek thV ghV autou

3. egw de sklhrunw thn kardian faraw kai plhqunw ta shmeia mou kai ta terata en gh aiguptw

4. kai ouk eisakousetai umwn faraw kai epibalw thn ceira mou ep' aigupton kai exaxw sun dunamei mou ton laon mou touV uiouV israhl ek ghV aiguptou sun ekdikhsei megalh

5. kai gnwsontai panteV oi aiguptioi oti egw eimi kurioV ekteinwn thn ceira ep' aigupton kai exaxw touV uiouV israhl ek mesou autwn

6. epoihsen de mwushV kai aarwn kaqaper eneteilato autoiV kurioV outwV epoihsan

7. mwushV de hn etwn ogdohkonta aarwn de o adelfoV autou etwn ogdohkonta triwn hnika elalhsen proV faraw

8. kai eipen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

9. kai ean lalhsh proV umaV faraw legwn dote hmin shmeion h teraV kai ereiV aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon kai riyon authn epi thn ghn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai estai drakwn

10. eishlqen de mwushV kai aarwn enantion faraw kai twn qerapontwn autou kai epoihsan outwV kaqaper eneteilato autoiV kurioV kai erriyen aarwn thn rabdon enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai egeneto drakwn

11. sunekalesen de faraw touV sofistaV aiguptou kai touV farmakouV kai epoihsan kai oi epaoidoi twn aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn wsautwV

12. kai erriyan ekastoV thn rabdon autou kai egenonto drakonteV kai katepien h rabdoV h aarwn taV ekeinwn rabdouV

13. kai katiscusen h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen autoiV kurioV

14. eipen de kurioV proV mwushn bebarhtai h kardia faraw tou mh exaposteilai ton laon

15. badison proV faraw to prwi idou autoV ekporeuetai epi to udwr kai sthsh sunantwn autw epi to ceiloV tou potamou kai thn rabdon thn strafeisan eiV ofin lhmyh en th ceiri sou

16. kai ereiV proV auton kurioV o qeoV twn ebraiwn apestalken me proV se legwn exaposteilon ton laon mou ina moi latreush en th erhmw kai idou ouk eishkousaV ewV toutou

17. tade legei kurioV en toutw gnwsh oti egw kurioV idou egw tuptw th rabdw th en th ceiri mou epi to udwr to en tw potamw kai metabalei eiV aima

18. kai oi icqueV oi en tw potamw teleuthsousin kai epozesei o potamoV kai ou dunhsontai oi aiguptioi piein udwr apo tou potamou

19. eipen de kurioV proV mwushn eipon aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon sou kai ekteinon thn ceira sou epi ta udata aiguptou kai epi touV potamouV autwn kai epi taV diwrugaV autwn kai epi ta elh autwn kai epi pan sunesthkoV udwr autwn kai estai aima kai egeneto aima en pash gh aiguptou en te toiV xuloiV kai en toiV liqoiV

20. kai epoihsan outwV mwushV kai aarwn kaqaper eneteilato autoiV kurioV kai eparaV th rabdw autou epataxen to udwr to en tw potamw enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai metebalen pan to udwr to en tw potamw eiV aima

21. kai oi icqueV oi en tw potamw eteleuthsan kai epwzesen o potamoV kai ouk hdunanto oi aiguptioi piein udwr ek tou potamou kai hn to aima en pash gh aiguptou

22. epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi twn aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper eipen kurioV

23. epistrafeiV de faraw eishlqen eiV ton oikon autou kai ouk epesthsen ton noun autou oude epi toutw

24. wruxan de panteV oi aiguptioi kuklw tou potamou wste piein udwr kai ouk hdunanto piein udwr apo tou potamou

25. kai aneplhrwqhsan epta hmerai meta to pataxai kurion ton potamon

26. eipen de kurioV proV mwushn eiselqe proV faraw kai ereiV proV auton tade legei kurioV exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin

27. ei de mh boulei su exaposteilai idou egw tuptw panta ta oria sou toiV batracoiV

28. kai exereuxetai o potamoV batracouV kai anabanteV eiseleusontai eiV touV oikouV sou kai eiV ta tamieia twn koitwnwn sou kai epi twn klinwn sou kai eiV touV oikouV twn qerapontwn sou kai tou laou sou kai en toiV furamasin sou kai en toiV klibanoiV sou

29. kai epi se kai epi touV qerapontaV sou kai epi ton laon sou anabhsontai oi batracoi

“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina