1. kai labonteV oi duo uioi aarwn nadab kai abioud ekastoV to pureion autou epeqhkan ep' auto pur kai epebalon ep' auto qumiama kai proshnegkan enanti kuriou pur allotrion o ou prosetaxen kurioV autoiV

2. kai exhlqen pur para kuriou kai katefagen autouV kai apeqanon enanti kuriou

3. kai eipen mwushV proV aarwn touto estin o eipen kurioV legwn en toiV eggizousin moi agiasqhsomai kai en pash th sunagwgh doxasqhsomai kai katenucqh aarwn

4. kai ekalesen mwushV ton misadai kai ton elisafan uiouV ozihl uiouV tou adelfou tou patroV aarwn kai eipen autoiV proselqate kai arate touV adelfouV umwn ek proswpou twn agiwn exw thV parembolhV

5. kai proshlqon kai hran en toiV citwsin autwn exw thV parembolhV on tropon eipen mwushV

6. kai eipen mwushV proV aarwn kai eleazar kai iqamar touV uiouV autou touV kataleleimmenouV thn kefalhn umwn ouk apokidarwsete kai ta imatia umwn ou diarrhxete ina mh apoqanhte kai epi pasan thn sunagwghn estai qumoV oi adelfoi umwn paV o oikoV israhl klausontai ton empurismon on enepurisqhsan upo kuriou

7. kai apo thV quraV thV skhnhV tou marturiou ouk exeleusesqe ina mh apoqanhte to gar elaion thV crisewV to para kuriou ef' umin kai epoihsan kata to rhma mwush

8. kai elalhsen kurioV tw aarwn legwn

9. oinon kai sikera ou piesqe su kai oi uioi sou meta sou hnika an eisporeuhsqe eiV thn skhnhn tou marturiou h prosporeuomenwn umwn proV to qusiasthrion kai ou mh apoqanhte nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn

10. diasteilai ana meson twn agiwn kai twn bebhlwn kai ana meson twn akaqartwn kai twn kaqarwn

11. kai sumbibaseiV touV uiouV israhl panta ta nomima a elalhsen kurioV proV autouV dia ceiroV mwush

12. kai eipen mwushV proV aarwn kai proV eleazar kai iqamar touV uiouV aarwn touV kataleifqentaV labete thn qusian thn kataleifqeisan apo twn karpwmatwn kuriou kai fagesqe azuma para to qusiasthrion agia agiwn estin

13. kai fagesqe authn en topw agiw nomimon gar soi estin kai nomimon toiV uioiV sou touto apo twn karpwmatwn kuriou outw gar entetaltai moi

14. kai to sthqunion tou aforismatoV kai ton braciona tou afairematoV fagesqe en topw agiw su kai oi uioi sou kai o oikoV sou meta sou nomimon gar soi kai nomimon toiV uioiV sou edoqh apo twn qusiwn tou swthriou twn uiwn israhl

15. ton braciona tou afairematoV kai to sthqunion tou aforismatoV epi twn karpwmatwn twn steatwn prosoisousin aforisma aforisai enanti kuriou kai estai soi kai toiV uioiV sou kai taiV qugatrasin sou meta sou nomimon aiwnion on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

16. kai ton cimaron ton peri thV amartiaV zhtwn exezhthsen mwushV kai ode enepepuristo kai equmwqh mwushV epi eleazar kai iqamar touV uiouV aarwn touV kataleleimmenouV legwn

17. dia ti ouk efagete to peri thV amartiaV en topw agiw oti gar agia agiwn estin touto edwken umin fagein ina afelhte thn amartian thV sunagwghV kai exilashsqe peri autwn enanti kuriou

18. ou gar eishcqh tou aimatoV autou eiV to agion kata proswpon esw fagesqe auto en topw agiw on tropon moi sunetaxen kurioV

19. kai elalhsen aarwn proV mwushn legwn ei shmeron prosageiocasin ta peri thV amartiaV autwn kai ta olokautwmata autwn enanti kuriou kai sumbebhken moi tauta kai fagomai ta peri thV amartiaV shmeron mh areston estai kuriw

20. kai hkousen mwushV kai hresen autw

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina