1. kai elalhsen kurioV proV mwushn en tw orei sina legwn

2. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV ean eiselqhte eiV thn ghn hn egw didwmi umin kai anapausetai h gh hn egw didwmi umin sabbata tw kuriw

3. ex eth spereiV ton agron sou kai ex eth temeiV thn ampelon sou kai sunaxeiV ton karpon authV

4. tw de etei tw ebdomw sabbata anapausiV estai th gh sabbata tw kuriw ton agron sou ou spereiV kai thn ampelon sou ou temeiV

5. kai ta automata anabainonta tou agrou sou ouk ekqeriseiV kai thn stafulhn tou agiasmatoV sou ouk ektrughseiV eniautoV anapausewV estai th gh

6. kai estai ta sabbata thV ghV brwmata soi kai tw paidi sou kai th paidiskh sou kai tw misqwtw sou kai tw paroikw tw proskeimenw proV se

7. kai toiV kthnesin sou kai toiV qhrioiV toiV en th gh sou estai pan to genhma autou eiV brwsin

8. kai exariqmhseiV seautw epta anapauseiV etwn epta eth eptakiV kai esontai soi epta ebdomadeV etwn ennea kai tessarakonta eth

9. kai diaggeleite salpiggoV fwnh en pash th gh umwn tw mhni tw ebdomw th dekath tou mhnoV th hmera tou ilasmou diaggeleite salpiggi en pash th gh umwn

10. kai agiasete to etoV to penthkoston eniauton kai diabohsete afesin epi thV ghV pasin toiV katoikousin authn eniautoV afesewV shmasia auth estai umin kai apeleusetai eiV ekastoV eiV thn kthsin autou kai ekastoV eiV thn patrida autou apeleusesqe

11. afesewV shmasia auth to etoV to penthkoston eniautoV estai umin ou spereite oude amhsete ta automata anabainonta authV kai ou trughsete ta hgiasmena authV

12. oti afesewV shmasia estin agion estai umin apo twn pediwn fagesqe ta genhmata authV

13. en tw etei thV afesewV shmasia authV epaneleusetai ekastoV eiV thn kthsin autou

14. ean de apodw prasin tw plhsion sou ean kai kthsh para tou plhsion sou mh qlibetw anqrwpoV ton plhsion

15. kata ariqmon etwn meta thn shmasian kthsh para tou plhsion kata ariqmon eniautwn genhmatwn apodwsetai soi

16. kaqoti an pleion twn etwn plhqunh thn egkthsin autou kai kaqoti an elatton twn etwn elattonwsh thn kthsin autou oti ariqmon genhmatwn autou outwV apodwsetai soi

17. mh qlibetw anqrwpoV ton plhsion kai fobhqhsh kurion ton qeon sou egw eimi kurioV o qeoV umwn

18. kai poihsete panta ta dikaiwmata mou kai pasaV taV kriseiV mou kai fulaxasqe kai poihsete auta kai katoikhsete epi thV ghV pepoiqoteV

19. kai dwsei h gh ta ekforia authV kai fagesqe eiV plhsmonhn kai katoikhsete pepoiqoteV ep' authV

20. ean de leghte ti fagomeqa en tw etei tw ebdomw toutw ean mh speirwmen mhde sunagagwmen ta genhmata hmwn

21. kai apostelw thn eulogian mou umin en tw etei tw ektw kai poihsei ta genhmata authV eiV ta tria eth

22. kai spereite to etoV to ogdoon kai fagesqe apo twn genhmatwn palaia ewV tou etouV tou enatou ewV an elqh to genhma authV fagesqe palaia palaiwn

23. kai h gh ou praqhsetai eiV bebaiwsin emh gar estin h gh dioti proshlutoi kai paroikoi umeiV este enantion mou

24. kai kata pasan ghn katascesewV umwn lutra dwsete thV ghV

25. ean de penhtai o adelfoV sou o meta sou kai apodwtai apo thV katascesewV autou kai elqh o agcisteuwn eggizwn eggista autou kai lutrwsetai thn prasin tou adelfou autou

26. ean de mh h tini o agcisteuwn kai euporhqh th ceiri kai eureqh autw to ikanon lutra autou

27. kai sullogieitai ta eth thV prasewV autou kai apodwsei o uperecei tw anqrwpw w apedoto eauton autw kai apeleusetai eiV thn katascesin autou

28. ean de mh euporhqh h ceir autou to ikanon wste apodounai autw kai estai h prasiV tw kthsamenw auta ewV tou ektou etouV thV afesewV kai exeleusetai th afesei kai apeleusetai eiV thn katascesin autou

29. ean de tiV apodwtai oikian oikhthn en polei teteicismenh kai estai h lutrwsiV authV ewV plhrwqh eniautoV hmerwn estai h lutrwsiV authV

30. ean de mh lutrwqh ewV an plhrwqh authV eniautoV oloV kurwqhsetai h oikia h ousa en polei th ecoush teicoV bebaiwV tw kthsamenw authn eiV taV geneaV autou kai ouk exeleusetai en th afesei

31. ai de oikiai ai en epaulesin aiV ouk estin en autaiV teicoV kuklw proV ton agron thV ghV logisqhtwsan lutrwtai dia pantoV esontai kai en th afesei exeleusontai

32. kai ai poleiV twn leuitwn oikiai twn polewn autwn katascesewV lutrwtai dia pantoV esontai toiV leuitaiV

33. kai oV an lutrwsamenoV para twn leuitwn kai exeleusetai h diaprasiV autwn oikiwn polewV katascesewV autwn en th afesei oti oikiai twn polewn twn leuitwn katascesiV autwn en mesw uiwn israhl

34. kai oi agroi oi afwrismenoi taiV polesin autwn ou praqhsontai oti katascesiV aiwnia touto autwn estin

35. ean de penhtai o adelfoV sou kai adunathsh taiV cersin para soi antilhmyh autou wV proshlutou kai paroikou kai zhsetai o adelfoV sou meta sou

36. ou lhmyh par' autou tokon oude epi plhqei kai fobhqhsh ton qeon sou egw kurioV kai zhsetai o adelfoV sou meta sou

37. to argurion sou ou dwseiV autw epi tokw kai epi pleonasmon ou dwseiV autw ta brwmata sou

38. egw kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV aiguptou dounai umin thn ghn canaan wste einai umwn qeoV

39. ean de tapeinwqh o adelfoV sou para soi kai praqh soi ou douleusei soi douleian oiketou

40. wV misqwtoV h paroikoV estai soi ewV tou etouV thV afesewV ergatai para soi

41. kai exeleusetai th afesei kai ta tekna autou met' autou kai apeleusetai eiV thn genean autou eiV thn katascesin thn patrikhn apodrameitai

42. dioti oiketai mou eisin outoi ouV exhgagon ek ghV aiguptou ou praqhsetai en prasei oiketou

43. ou katateneiV auton en tw mocqw kai fobhqhsh kurion ton qeon sou

44. kai paiV kai paidiskh osoi an genwntai soi apo twn eqnwn osoi kuklw sou eisin ap' autwn kthsesqe doulon kai doulhn

45. kai apo twn uiwn twn paroikwn twn ontwn en umin apo toutwn kthsesqe kai apo twn suggenwn autwn osoi an genwntai en th gh umwn estwsan umin eiV katascesin

46. kai katamerieite autouV toiV teknoiV umwn meq' umaV kai esontai umin katocimoi eiV ton aiwna twn adelfwn umwn twn uiwn israhl ekastoV ton adelfon autou ou katatenei auton en toiV mocqoiV

47. ean de eurh h ceir tou proshlutou h tou paroikou tou para soi kai aporhqeiV o adelfoV sou praqh tw proshlutw h tw paroikw tw para soi ek genethV proshlutw

48. meta to praqhnai autw lutrwsiV estai autw eiV twn adelfwn autou lutrwsetai auton

49. adelfoV patroV autou h uioV adelfou patroV lutrwsetai auton h apo twn oikeiwn twn sarkwn autou ek thV fulhV autou lutrwsetai auton ean de euporhqeiV taiV cersin lutrwshtai eauton

50. kai sullogieitai proV ton kekthmenon auton apo tou etouV ou apedoto eauton autw ewV tou eniautou thV afesewV kai estai to argurion thV prasewV autou wV misqiou etoV ex etouV estai met' autou

51. ean de tini pleion twn etwn h proV tauta apodwsei ta lutra autou apo tou arguriou thV prasewV autou

52. ean de oligon kataleifqh apo twn etwn eiV ton eniauton thV afesewV kai sullogieitai autw kata ta eth autou kai apodwsei ta lutra autou

53. wV misqwtoV eniauton ex eniautou estai met' autou ou katateneiV auton en tw mocqw enwpion sou

54. ean de mh lutrwtai kata tauta exeleusetai en tw etei thV afesewV autoV kai ta paidia autou met' autou

55. oti emoi oi uioi israhl oiketai paideV mou outoi eisin ouV exhgagon ek ghV aiguptou egw kurioV o qeoV umwn

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina