1. kai efqasen o mhn o ebdomoV kai oi uioi israhl en polesin autwn kai sunhcqh o laoV wV anhr eiV eiV ierousalhm

2. kai anesth ihsouV o tou iwsedek kai oi adelfoi autou iereiV kai zorobabel o tou salaqihl kai oi adelfoi autou kai wkodomhsan to qusiasthrion qeou israhl tou anenegkai ep' auto olokautwseiV kata ta gegrammena en nomw mwush anqrwpou tou qeou

3. kai htoimasan to qusiasthrion epi thn etoimasian autou oti en kataplhxei ep' autouV apo twn lawn twn gaiwn kai anebh ep' auto olokautwsiV tw kuriw to prwi kai eiV esperan

4. kai epoihsan thn eorthn twn skhnwn kata to gegrammenon kai olokautwseiV hmeran en hmera en ariqmw wV h krisiV logon hmeraV en hmera autou

5. kai meta touto olokautwseiV endelecismou kai eiV taV noumhniaV kai eiV pasaV eortaV taV hgiasmenaV kai panti ekousiazomenw ekousion tw kuriw

6. en hmera mia tou mhnoV tou ebdomou hrxanto anaferein olokautwseiV tw kuriw kai o oikoV kuriou ouk eqemeliwqh

7. kai edwkan argurion toiV latomoiV kai toiV tektosin kai brwmata kai pota kai elaion toiV shdanin kai toiV swrin enegkai xula kedrina apo tou libanou proV qalassan iopphV kat' epicwrhsin kurou basilewV perswn ep' autouV

8. kai en tw etei tw deuterw tou elqein autouV eiV oikon tou qeou eiV ierousalhm en mhni tw deuterw hrxato zorobabel o tou salaqihl kai ihsouV o tou iwsedek kai oi kataloipoi twn adelfwn autwn oi iereiV kai oi leuitai kai panteV oi ercomenoi apo thV aicmalwsiaV eiV ierousalhm kai esthsan touV leuitaV apo eikosaetouV kai epanw epi touV poiountaV ta erga en oikw kuriou

9. kai esth ihsouV kai oi uioi autou kai oi adelfoi autou kadmihl kai oi uioi autou uioi iouda epi touV poiountaV ta erga en oikw tou qeou uioi hnadad uioi autwn kai adelfoi autwn oi leuitai

10. kai eqemeliwsan tou oikodomhsai ton oikon kuriou kai esthsan oi iereiV estolismenoi en salpigxin kai oi leuitai uioi asaf en kumbaloiV tou ainein ton kurion epi ceiraV dauid basilewV israhl

11. kai apekriqhsan en ainw kai anqomologhsei tw kuriw oti agaqon oti eiV ton aiwna to eleoV autou epi israhl kai paV o laoV eshmainon fwnhn megalhn ainein tw kuriw epi qemeliwsei oikou kuriou

12. kai polloi apo twn ierewn kai twn leuitwn kai arconteV twn patriwn oi presbuteroi oi eidosan ton oikon ton prwton en qemeliwsei autou kai touton ton oikon en ofqalmoiV autwn eklaion fwnh megalh kai ocloV en shmasia met' eufrosunhV tou uywsai wdhn

13. kai ouk hn o laoV epiginwskwn fwnhn shmasiaV thV eufrosunhV apo thV fwnhV tou klauqmou tou laou oti o laoV ekraugasen fwnh megalh kai h fwnh hkoueto ewV apo makroqen

“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina