1. kai elalhsen kore uioV issaar uiou kaaq uiou leui kai daqan kai abirwn uioi eliab kai aun uioV faleq uiou roubhn

2. kai anesthsan enanti mwush kai andreV twn uiwn israhl penthkonta kai diakosioi archgoi sunagwghV sugklhtoi boulhV kai andreV onomastoi

3. sunesthsan epi mwushn kai aarwn kai eipan ecetw umin oti pasa h sunagwgh panteV agioi kai en autoiV kurioV kai dia ti katanistasqe epi thn sunagwghn kuriou

4. kai akousaV mwushV epesen epi proswpon

5. kai elalhsen proV kore kai proV pasan autou thn sunagwghn legwn epeskeptai kai egnw o qeoV touV ontaV autou kai touV agiouV kai proshgageto proV eauton kai ouV exelexato eautw proshgageto proV eauton

6. touto poihsate labete umin autoiV pureia kore kai pasa h sunagwgh autou

7. kai epiqete ep' auta pur kai epiqete ep' auta qumiama enanti kuriou aurion kai estai o anhr on an eklexhtai kurioV outoV agioV ikanousqw umin uioi leui

8. kai eipen mwushV proV kore eisakousate mou uioi leui

9. mh mikron estin touto umin oti diesteilen o qeoV israhl umaV ek sunagwghV israhl kai proshgageto umaV proV eauton leitourgein taV leitourgiaV thV skhnhV kuriou kai paristasqai enanti thV sunagwghV latreuein autoiV

10. kai proshgageto se kai pantaV touV adelfouV sou uiouV leui meta sou kai zhteite ierateuein

11. outwV su kai pasa h sunagwgh sou h sunhqroismenh proV ton qeon kai aarwn tiV estin oti diagogguzete kat' autou

12. kai apesteilen mwushV kalesai daqan kai abirwn uiouV eliab kai eipan ouk anabainomen

13. mh mikron touto oti anhgageV hmaV ek ghV reoushV gala kai meli apokteinai hmaV en th erhmw oti katarceiV hmwn arcwn

14. ei kai eiV ghn reousan gala kai meli eishgageV hmaV kai edwkaV hmin klhron agrou kai ampelwnaV touV ofqalmouV twn anqrwpwn ekeinwn an exekoyaV ouk anabainomen

15. kai ebaruqumhsen mwushV sfodra kai eipen proV kurion mh proschV eiV thn qusian autwn ouk epiqumhma oudenoV autwn eilhfa oude ekakwsa oudena autwn

16. kai eipen mwushV proV kore agiason thn sunagwghn sou kai ginesqe etoimoi enanti kuriou su kai autoi kai aarwn aurion

17. kai labete ekastoV to pureion autou kai epiqhsete ep' auta qumiama kai prosaxete enanti kuriou ekastoV to pureion autou penthkonta kai diakosia pureia kai su kai aarwn ekastoV to pureion autou

18. kai elaben ekastoV to pureion autou kai epeqhkan ep' auta pur kai epebalon ep' auto qumiama kai esthsan para taV quraV thV skhnhV tou marturiou mwushV kai aarwn

19. kai episunesthsen ep' autouV kore thn pasan autou sunagwghn para thn quran thV skhnhV tou marturiou kai wfqh h doxa kuriou pash th sunagwgh

20. kai elalhsen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

21. aposcisqhte ek mesou thV sunagwghV tauthV kai exanalwsw autouV eiV apax

22. kai epesan epi proswpon autwn kai eipan qeoV qeoV twn pneumatwn kai pashV sarkoV ei anqrwpoV eiV hmarten epi pasan thn sunagwghn orgh kuriou

23. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

24. lalhson th sunagwgh legwn anacwrhsate kuklw apo thV sunagwghV kore

25. kai anesth mwushV kai eporeuqh proV daqan kai abirwn kai suneporeuqhsan met' autou panteV oi presbuteroi israhl

26. kai elalhsen proV thn sunagwghn legwn aposcisqhte apo twn skhnwn twn anqrwpwn twn sklhrwn toutwn kai mh aptesqe apo pantwn wn estin autoiV mh sunapolhsqe en pash th amartia autwn

27. kai apesthsan apo thV skhnhV kore kuklw kai daqan kai abirwn exhlqon kai eisthkeisan para taV quraV twn skhnwn autwn kai ai gunaikeV autwn kai ta tekna autwn kai h aposkeuh autwn

28. kai eipen mwushV en toutw gnwsesqe oti kurioV apesteilen me poihsai panta ta erga tauta oti ouk ap' emautou

29. ei kata qanaton pantwn anqrwpwn apoqanountai outoi ei kai kat' episkeyin pantwn anqrwpwn episkoph estai autwn ouci kurioV apestalken me

30. all' h en fasmati deixei kurioV kai anoixasa h gh to stoma authV katapietai autouV kai touV oikouV autwn kai taV skhnaV autwn kai panta osa estin autoiV kai katabhsontai zwnteV eiV adou kai gnwsesqe oti parwxunan oi anqrwpoi outoi ton kurion

31. wV de epausato lalwn pantaV touV logouV toutouV erragh h gh upokatw autwn

32. kai hnoicqh h gh kai katepien autouV kai touV oikouV autwn kai pantaV touV anqrwpouV touV ontaV meta kore kai ta kthnh autwn

33. kai katebhsan autoi kai osa estin autwn zwnta eiV adou kai ekaluyen autouV h gh kai apwlonto ek mesou thV sunagwghV

34. kai paV israhl oi kuklw autwn efugon apo thV fwnhV autwn oti legonteV mhpote katapih hmaV h gh

35. kai pur exhlqen para kuriou kai katefagen touV penthkonta kai diakosiouV andraV touV prosferontaV to qumiama

“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina